Algemene Voorwaarden van Exporo Investment GmbH

Versie: 9 juli 2019

Exporo Investment GmbH, gevestigd in Hamburg op Am Sandtorkai 70, 20457 Hamburg, Duitsland (hierna ook “Exporo” genoemd), exploiteert het emissieplatform “www.exporo.de/investment” (hierna ook het “Platform” genoemd). Het Platform stelt bezoekers in staat om toegang te krijgen tot informatie van vastgoedondernemingen over vastgoedprojecten en financieringsovereenkomsten en om, na registratie als gebruiker, een financieringsovereenkomst te sluiten met de vastgoedondernemingen. Exporo exploiteert het Platform in Duitsland conform het Duitse recht en verwijst daartoe hieronder regelmatig naar Duitse wetsbepalingen. Indien u een Nederlandse consument bent, kunt u zich beroepen op de Nederlandse equivalenten van die Duitse bepalingen.

1. DEFINITIES

Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden (“AV”) gelden naast de in de tekst gedefinieerde begrippen de volgende definities:

 • “Bezoeker”/“Bezoeker van het Platform”: elke niet-geregistreerde bezoeker van het Platform.
 • “Gebruiker”/“Gebruiker van het Platform”: bezoeker van het platform die zich succesvol heeft geregistreerd.
 • “Vastgoedonderneming”: een onderneming die als emittent van een obligatie kapitaal leent voor een Vastgoedproject van Gebruikers, bijvoorbeeld een projectontwikkelaar of een project- of financieringsmaatschappij die specifiek voor een vastgoedproject wordt gebruikt.
 • “Vastgoedproject”: is elk project dat door een vastgoedonderneming wordt beschreven, met name de directe of indirecte financiering, herfinanciering, verwerving, ontwikkeling en/of renovatie van onroerend goed.
 • “Financieringsovereenkomsten”: zijn obligaties voor deelname in de financiering van het Vastgoedproject tussen de Gebruiker als obligatiekoper en de Vastgoedonderneming als emittent. Onder het begrip Financieringsovereenkomsten vallen ook overeenkomsten van lastgeving tussen de Gebruiker als lastgever en een externe lasthebber voor de afwikkeling van de obligatie, die telkens via het platform wordt afgesloten.

2. TOEPASSINGSGEBIED

Bij succesvolle registratie komt een contractuele relatie tot stand tussen Exporo en de Gebruikers van het Platform in overeenstemming met deze AV inzake het gebruik van het Platform (“Gebruiksovereenkomst van het Platform”).

Na succesvolle afronding van de identificatieprocedure overeenkomstig de Duitse wet op het witwassen van geld sluiten de Gebruiker en Exporo een overeenkomst voor de bemiddeling van effecten en andere beleggingen (“Bemiddelingsovereenkomst”) in overeenstemming met deze AV. Pas nadat de identificatieprocedure met succes is afgerond en de Bemiddelingsovereenkomst is gesloten, kan de Gebruiker Exporo opdracht geven om in zijn naam en voor zijn rekening een bepaald effect of een bepaalde andere belegging te verwerven.

Door het plaatsen van de eerste order voor de aankoop van een effect geeft de Gebruiker Exporo tegelijkertijd de opdracht om op zijn naam en voor zijn rekening een effectenrekening te openen bij Baader Bank Aktiengesellschaft (“Bemiddelingsovereenkomst effectenrekening”). In geval van de verwerving van een elektronisch effect in de vorm van getokeniseerde obligaties geeft de Gebruiker Exporo tegelijkertijd opdracht om op zijn naam en voor zijn rekening een digitale kluis te openen (“Bemiddelingsovereenkomst digitale kluis”) om de Gebruiker in staat te stellen deze elektronische effecten te houden en over te dragen. De Gebruiker stemt ermee in dat Exporo namens de Gebruiker een digitale kluis zal openen bij Tokn GmbH, Kleine Präsidentenstraße 1, 10178 Berlijn, Duitsland.

De rechtsverhouding tussen Exporo en de Gebruikers van het Platform wordt uitsluitend beheerst door de onderstaande bepalingen van deze AV. De rechtsverhouding tussen de aanbieder van de digitale kluis en de Gebruikers wordt daarentegen beheerst door de bepalingen van de gebruiksvoorwaarden van de aanbieder van de digitale kluis, die niet het onderwerp is van deze Algemene Voorwaarden.

3. REGISTRATIE

 • Voor verder gebruik van het Platform moeten Bezoekers van het Platform zich als Gebruiker registreren door de gevraagde persoonsgegevens naar waarheid te verstrekken. Natuurlijke personen mogen zich alleen registreren als zij 18 jaar of ouder zijn en onbeperkte rechtsbevoegdheid hebben. Rechtspersonen mogen alleen worden geregistreerd door hun personen met vertegenwoordigingsbevoegdheid. De registratie geschiedt verplicht met een duidelijke naam en onder vermelding van het volledige adres. Meerdere registraties zijn niet toegestaan. Er bestaat geen wettelijk recht op registratie. Exporo kan naar eigen goeddunken de registratie zonder opgaaf van redenen weigeren en de Gebruiksovereenkomst van het Platform beëindigen in overeenstemming met paragraaf 8 van de AV.
 • In het kader van het registratieproces kan Exporo Gebruikers van het Platform de mogelijkheid geven om daarnaast een gebruikersnaam te kiezen waarmee ze zichtbaar kunnen communiceren met andere Gebruikers van het Platform. Gebruikers zijn dan vrij om een dergelijke gebruikersnaam te kiezen. Het Platform is niet verplicht een dergelijke mogelijkheid te bieden. Reeds toegewezen gebruikersnamen kunnen niet opnieuw worden toegewezen. Voor uitingen die onder een gebruikersnaam worden gedaan, is alleen de Gebruiker en niet Exporo als exploitant van het Platform verantwoordelijk.
 • Na registratie op het Platform zal Exporo een bevestigingsmail sturen naar het door de Gebruiker opgegeven e-mailadres. Pas als de activeringslink in de e-mail bevestigd is, is de registratie beëindigd en de Gebruiksovereenkomst van het Platform gesloten.
 • Registratie met onjuiste gegevens is verboden en kan leiden tot uitsluiting van het Platform. Exporo behoudt zich het recht voor om registraties die met eenmalige e-mailadressen (zogenaamde “wegwerp-e-mailadressen”) gedaan zijn en registraties die niet binnen vier maanden na het aanmaken geactiveerd worden, zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen.
 • Gebruikers van het Platform zijn verplicht om voor de duur van hun registratie de informatie die tijdens de registratie wordt verstrekt, up-to-date te houden.
 • Gebruikers van het Platform kiezen bij de registratie een wachtwoord voor het geregistreerde account. Gebruikers van het Platform zijn verplicht ervoor te zorgen dat dit wachtwoord niet toegankelijk wordt gemaakt voor derden. Elke Gebruiker van het Platform is verantwoordelijk voor alle handelingen die via zijn account worden uitgevoerd. Gebruikers van het Platform zijn verplicht om Exporo onmiddellijk op de hoogte te stellen van enige kennis van derden van hun wachtwoord en van enig misbruik van hun account.

4. BEMIDDELING VAN FINANCIERINGSOVEREENKOMSTEN

 • Gebruikers van het platform kunnen Exporo opdracht geven om in naam en voor rekening van de Gebruiker aanbiedingen te aanvaarden voor het sluiten van Financieringsovereenkomsten die op het platform zijn geplaatst, en Exporo een overeenkomstige volmacht verlenen. De overeenkomst wordt gesloten na ontvangst van de desbetreffende aanvaarding door de Vastgoedonderneming dan wel de lasthebber, telkens met inschakeling van Exporo als overbrenger van de instemming.
 • Exporo wijst erop dat Exporo alleen de wettelijk (§ 63 WpHG [Wertpapierhandelsgesetz, Duitse wet op de effectenhandel]) voorgeschreven adequaatheidscontrole uitvoert. Hierbij wordt naar de kennis en ervaring van de Gebruiker met transacties in bepaalde soorten financiële instrumenten gevraagd om te beoordelen of de Gebruiker de risico’s die aan de Financieringsovereenkomsten verbonden zijn, adequaat kan inschatten. Als Exporo niet voldoende informatie van de Gebruiker ontvangt voor een dergelijke controle, kan de controle niet worden uitgevoerd. Exporo zal de Gebruiker hierop wijzen. De Gebruiker kan niettemin besluiten om Exporo de opdracht te geven Financieringsovereenkomsten te sluiten. Hetzelfde geldt in gevallen waarin Exporo van mening is dat de Gebruiker de risico’s die verbonden zijn met de Financieringsovereenkomsten niet adequaat kan beoordelen. Ook hier zal Exporo de gebruiker overeenkomstig informeren. De Gebruiker kan niettemin besluiten om Exporo de opdracht te geven Financieringsovereenkomsten te sluiten.
 • Orders van Gebruikers worden uitgevoerd in overeenstemming met het productrisico, met de classificering van de klant en de doelmarktdefinitie van het betreffende product, mits de order geschikt is; anders wordt de gebruiker gewezen op het gebrek aan geschiktheid.
 • Gebruikers die via het Platform Financieringsovereenkomsten willen afsluiten, moeten hun woonplaats in Nederland hebben en mogen het Platform alleen voor eigen rekening gebruiken. De registratie is persoonlijk en kan niet worden overgedragen.
 • Gebruikers van het Platform worden voorafgaand aan het sluiten van de Bemiddelingsovereenkomst door Exporo geclassificeerd (ingedeeld) als “Kleine belegger” (“Particuliere klant”) . Dit geldt ongeacht de kennis en ervaring van de Gebruiker van en in transacties met financiële instrumenten en andere kapitaalbeleggingen.
 • Een indeling als “Professionele cliënt” of “In aanmerking komende tegenpartij” is mogelijk door middel van een schriftelijke overeenkomst tussen de Gebruiker en Exporo indien en voor zover de Gebruiker hierom verzoekt en Exporo schriftelijk bewijs levert van de respectieve vereisten voor een indeling als “Professionele cliënt” of “In aanmerking komende tegenpartij”. Een terugzetting naar “Particuliere klant” is mogelijk door middel van een schriftelijke overeenkomst tussen de Gebruiker en Exporo voor zover de Gebruiker hier schriftelijk om verzoekt bij Exporo.
 • De classificatie als “Particuliere klant” leidt ertoe dat de Gebruiker het hoogste wettelijke niveau van bescherming wat betreft beleggersbescherming en transparantie in het kader van de zakelijke relatie geniet. Een herkwalificatie kan negatieve gevolgen hebben voor de Gebruiker met betrekking tot de omvang van de controleverplichtingen van Exporo jegens de gebruiker voorafgaand aan de uitvoering van orders.
 • In het geval dat er Financieringsovereenkomsten worden gesloten, ontvangt Exporo een provisie van de desbetreffende Vastgoedonderneming. Exporo zal de Gebruiker op de hoogte brengen van de exacte hoogte van de provisie zodra deze is vastgesteld. Exporo gebruikt deze provisies om de kwaliteit van de dienstverlening aan de Gebruikers te verbeteren. Voor Gebruikers is de bemiddeling bij het afsluiten van Financieringsovereenkomsten door Exporo gratis.
 • Betalingen in het kader van Financieringsovereenkomsten worden uitsluitend via een externe aanbieder van betalingsdiensten afgewikkeld. Exporo accepteert zelf geen betalingen en/of verricht zelf geen betalingen.

5. BEMIDDELING VAN EEN EFFECTENREKENING

 • Door Exporo voor het eerst opdracht te geven om een Financieringsovereenkomst in de vorm van een obligatie te sluiten, geeft de Gebruiker tegelijkertijd opdracht aan Exporo om op zijn naam en voor zijn rekening een effectenrekening te openen bij Baader Bank Aktiengesellschaft, Weihenstephaner Str. 4, 85716 Unterschleißheim. De overeenkomst wordt gesloten na ontvangst van de aanvaarding door Baader Bank Aktiengesellschaft met inschakeling van Exporo als overbrenger van de instemming.
 • Voor dit doeleinde is Exporo gerechtigd en verplicht om alle noodzakelijke gegevens en documenten voor het openen van de effectenrekening aan Baader Bank Aktiengesellschaft door te geven.
 • Exporo ontvangt geen provisie van Baader Bank Aktiengesellschaft voor de bemiddeling van de effectenrekening. De kosten voor het aanhouden van de effectenrekening inclusief de kosten voor de handel in effecten zijn voor rekening van Exporo.

6. BEMIDDELING VAN EEN DIGITALE KLUIS

 • Door Exporo voor het eerst opdracht te geven om een Financieringsovereenkomst in de vorm van een getokeniseerde obligatie te sluiten, geeft de Gebruiker tegelijkertijd opdracht aan Exporo om in zijn naam en voor zijn rekening een digitale kluis te openen bij Tokn GmbH, Kleine Präsidentenstraße 1, 10178 Berlijn, Duitsland. De overeenkomst wordt gesloten na ontvangst van de aanvaarding door Tokn GmbH met inschakeling van Exporo als overbrenger van de instemming.
 • Voor dit doeleinde is Exporo gerechtigd en verplicht om alle noodzakelijke gegevens en documenten voor het openen van de digitale kluis aan Tokn Gmbh door te geven.
 • Exporo ontvangt geen provisie van Tokn Gmbh voor de bemiddeling van de digitale kluis. De kosten voor het aanhouden van de digitale kluis inclusief de kosten voor de transfer van elektronische effecten, die door Exporo worden bemiddeld, zijn voor rekening van Exporo.

7. GEBRUIK VAN HET PLATFORM

 • Exporo stelt Bezoekers in staat om informatie van Vastgoedondernemingen over Vastgoedprojecten en Financieringsovereenkomsten op te roepen. De individuele Vastgoedondernemingen zijn als enige verantwoordelijk voor het verstrekken van de relevante informatie op het Platform voor de Gebruikers voor hun beslissing over het sluiten van de Financieringsovereenkomsten. Exporo gaat met name niet na of en in hoeverre het sluiten van Financieringsovereenkomsten voor het desbetreffende Vastgoedproject economisch zinvol is voor de individuele Gebruiker. Iedere Gebruiker maakt deze beoordeling onafhankelijk en op eigen verantwoordelijkheid. De Gebruiker wordt uitdrukkelijk gewezen op de informatie over risico’s in de desbetreffende aanbiedingsdocumenten en prospectussen bij de aanbiedingen van de Vastgoedondernemingen. De Gebruiker dient Exporo alleen opdracht te geven om Financieringsovereenkomsten af te sluiten wanneer hij de risico-informatie volledig heeft gelezen en begrepen.
 • Exporo wijst erop dat Exporo de kredietwaardigheid van de Vastgoedondernemingen niet controleert en dat met betrekking tot de informatie over Vastgoedprojecten en Financieringsovereenkomsten die door de Vastgoedondernemingen wordt verstrekt, alleen wordt gecontroleerd of de informatie plausibel is en het algemene beeld ervan sluitend is.
 • In het kader van de controle op plausibiliteit en logica beoordeelt Exporo Vastgoedprojecten en kent het een Exporo-klasse toe. Deze classificatie is uitsluitend voor onze eigen doeleinden en in ons eigen belang en zonder beschermende werking voor derden. Aansprakelijkheid voor de Exporo-klasse is uitgesloten.
 • Alleen de Vastgoedonderneming is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de verstrekte informatie over de Vastgoedprojecten en Financieringsovereenkomsten – ook gedurende de looptijd van de Financieringsovereenkomsten. Dit geldt ongeacht de door Exporo uitgevoerde controle op geschiktheid, plausibiliteit en logica overeenkomstig lid 2 hierboven.
 • De technische verstrekking van informatie over het Platform door Exporo en de mogelijkheid om een overeenkomst te sluiten via het Platform vormen geen aanbeveling of beleggingsadvies. Exporo controleert niet of de door de Vastgoedondernemingen aangeboden Financieringsovereenkomsten voldoen aan de beleggingsdoelstellingen van de Gebruikers. Een controle op geschiktheid vindt in die zin niet plaats. Exporo levert uitsluitend een bemiddeling.
 • De technische verstrekking van informatie over het Platform door Exporo en de mogelijkheid om een overeenkomst te sluiten via het Platform vormen ook geen juridisch of fiscaal advies door Exporo. Gebruikers wordt sterk aangeraden om economisch, fiscaal en juridisch advies in te winnen, met name bij een advocaat en belastingadviseur, alvorens Financieringsovereenkomsten te sluiten.
 • Het gebruik van het Platform is gratis voor Bezoekers en Gebruikers.
 • Elke vorm van commentaar, informatie en documenten in het kader van het Platform en/of de bijbehorende blogs die in strijd is met de geldende wetgeving of anderszins ongepast is, in het bijzonder racistische, pornografische of beledigende inhoud of inhoud die in strijd is met de goede zeden, is niet toegestaan. Overtredingen van deze bepaling kunnen leiden tot een verplichting tot betaling van schadevergoeding door de Gebruiker van het Platform, verwijdering van de betreffende bijdragen en/of de onmiddellijke uitsluiting van de Gebruiker van het Platform van verder gebruik van het Platform.
 • Voor zover Exporo links op het Platform aanbiedt naar websites van derden met inhoud van derden, werd deze inhoud van derden op het moment dat de link voor het eerst werd gecreëerd, gecontroleerd om te bepalen of deze inhoud aanleiding zou geven tot civiel- of strafrechtelijke aansprakelijkheid. Het kan niet worden uitgesloten dat de inhoud achteraf door de desbetreffende aanbieders wordt gewijzigd. De inhoud van de gelinkte websites wordt niet voortdurend door Exporo gecontroleerd op wijzigingen die een nieuwe aanleiding voor verantwoordelijkheid zouden kunnen vormen. Gebruikers van het Platform wordt aangeraden om op de gelinkte pagina’s de geldende AV en de verklaring en informatie over gegevensbescherming van de betreffende aanbieders te lezen.
 • Als er aanwijzingen zijn van misbruik van het Platform, in het bijzonder bij sluiting van overeenkomsten via het Platform zonder dat de betalingsverplichtingen die voortvloeien uit de desbetreffende Financieringsovereenkomsten worden nagekomen, behoudt Exporo zich het recht voor om de Gebruiker met onmiddellijke ingang uit te sluiten van het gebruik van het Platform.
 • Exporo heeft het recht om de diensten die aan Gebruikers op het Platform worden aangeboden te allen tijde te beperken, uit te breiden of anderszins te wijzigen als dit om belangrijke redenen noodzakelijk wordt. Van een belangrijke reden is in het bijzonder sprake als de diensten een wettelijk verbod schenden of aanzienlijke fiscale nadelen veroorzaken voor Exporo of de Gebruikers van het Platform of aanzienlijke juridische tekortkomingen vertonen. Er is echter geen verplichting voor Exporo om dit te doen. De Gebruikers van het Platform worden tijdig voordat een dienst wordt gewijzigd per e-mail of op de homepage op de hoogte gebracht.
 • Exporo wijst erop dat Exporo geen diensten verleent met betrekking tot de bewaring en overdracht van elektronische effecten. Diensten met betrekking tot de bewaring, het beheer en de beveiliging van tokens of andere cryptowaarden of cryptografische sleutels worden geleverd door de aanbieder van de digitale kluis.

8. AANSPRAKELIJKHEID

 • Exporo is onbeperkt aansprakelijk jegens de Gebruiker voor schending van leven, lichaam of gezondheid en voor schade als gevolg van de opzettelijke schending of schending met grove schuld van haar contractuele verplichtingen onder de Gebruiksovereenkomst van het Platform en de Bemiddelingsovereenkomsten.
 • Daarnaast is Exporo alleen aansprakelijk voor lichtere schuld in het geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, d.w.z. schending van verplichtingen waarvan de correcte uitvoering van de Gebruiksovereenkomst van het Platform en de Bemiddelingsovereenkomsten afhangen en op de naleving waarvan de partij in de overeenkomst regelmatig mag vertrouwen (“wezenlijke verplichting”). In het geval van een schending met lichtere schuld van een wezenlijke verplichting is de aansprakelijkheid van Exporo beperkt tot de typische schade en/of de typische omvang van de schade die te voorzien was op het moment dat de overeenkomst werd gesloten.
 • De bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid zijn ook van toepassing in het geval van schuld van een agent van Exporo en voor de persoonlijke aansprakelijkheid van medewerkers, vertegenwoordigers en organen van Exporo.
 • Exporo is niet aansprakelijk voor de geldigheid van de gesloten Financieringsovereenkomsten noch voor het economisch succes van de financiering, voor betalingsverzuim of het risico van insolventie van de partijen bij de Financieringsovereenkomsten.
 • Exporo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gegevens en informatie die door Vastgoedondernemingen op het Platform worden verstrekt, in het bijzonder met betrekking tot Vastgoedprojecten en Financieringsovereenkomsten (zie ook paragraaf 7).

9. DUUR, OPZEGGING EN ONTBINDING

 • De registratie op het Platform is voor onbepaalde tijd en kan in principe worden beëindigd door Exporo en de geregistreerde Gebruiker van het Platform met een opzegtermijn van vijf (5) werkdagen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden (bijv. via e-mail, fax, brief); de geregistreerde Gebruiker van het Platform kan zijn registratie bijvoorbeeld beëindigen door een e-mail te sturen naar info@exporo.de.
 • Het recht op ontbinding wegens een tekortkoming van voldoende gewicht blijft onverlet.
 • Eventuele bestaande Financieringsovereenkomsten met een Vastgoedonderneming blijven onaangetast door een opzegging.

10. DUUR, OPZEGGING EN ONTBINDING

Exporo streeft naar een uitgebreide beschikbaarheid van het Platform binnen de grenzen van wat technisch en economisch redelijk is. Om technische redenen kunnen Gebruikers van het Platform echter op geen enkel moment aanspraak maken op beschikbaarheid. In het bijzonder kunnen onderhouds-, veiligheids- of capaciteitsredenen en gebeurtenissen buiten de controle van Exporo leiden tot de tijdelijke opschorting van de aangeboden diensten en de bereikbaarheid van het Platform. Exporo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor technische problemen die Gebruikers van het Platform of derden ondervinden. Exporo behoudt zich het recht voor om de toegang tot het Platform op elk moment tijdelijk te beperken indien dit noodzakelijk is met betrekking tot capaciteitslimieten, de veiligheid van de systemen van Exporo, de uitvoering van technische maatregelen of om andere belangrijke redenen.

11. REGISTRATIE VAN TELEFOONGESPREKKEN

 • Op grond van haar wettelijke plicht neemt Exporo telefoongesprekken en elektronische communicatie (bijv. e-mail, chat, videotelefonie, messenger-dienst) in verband met het voorbereiden/aannemen, verzenden en uitvoeren van orders van de Gebruikers op geluids- of gegevensdragers op en bewaart deze opnamen. Dit geldt ongeacht of deze worden gevoerd met zakelijke of particuliere telefoons van de medewerkers. Een kopie van de registraties van deze gesprekken en communicatie met de klanten zal gedurende een periode van vijf jaar – voor zover gewenst door de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN) – gedurende een periode van zeven jaar beschikbaar zijn.
 • Exporo is bovendien gerechtigd om ook telefoongesprekken in verband met de uitvoering van de klantrelatie die geen verband houden met orders, op geluids- of gegevensdragers op te nemen en deze opnamen te bewaren. Dit omvat in het bijzonder telefoongesprekken over klachten. De registratie vindt plaats voor bewijsdoeleinden.
 • Alvorens de opname van telefoongesprekken te starten zal Exporo de Gebruiker informeren over de doelen van de opname en hem vragen om zijn toestemming te geven, tenzij de Gebruiker Exporo reeds zijn algemene toestemming heeft gegeven voor het opnemen van telefoongesprekken. Exporo is gerechtigd, maar niet verplicht om de opnames uit te schrijven. De opnames kunnen worden gebruikt als bewijsmateriaal in elk geschil.

12. GEGEVENSBESCHERMING, GEHEIMHOUDING, BELASTINGEN

 • Het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens in het kader van de registratie gebeurt onder strikte naleving van de voorschriften inzake gegevensbescherming. De persoonsgegevens worden gebruikt om de overeengekomen diensten te verlenen. Meer informatie hierover is te vinden in de informatie over gegevensbescherming in het gedeelte Gegevensbescherming, te vinden op
  https://exporo.nl/datenschutz-exporo-investment-gmbh/
 • Gebruikers van het Platform dienen de inhoud van de afgesloten Financieringsovereenkomsten vertrouwelijk te behandelen. Informatie over Vastgoedondernemingen en Vastgoedprojecten mag alleen worden gebruikt voor de doeleinden die met het Platform worden nagestreefd en die in deze AV worden gespecificeerd.
 • Exporo beheert de gegevens die door Gebruikers worden verstrekt niet zelf. Hiermee is Exporo AG belast. De Gebruiker gaat akkoord met het doorsturen van zijn persoonsgegevens voor dit doel.
 • Ten behoeve van de opening
 • van de effectenrekening stemt de Gebruiker in met het doorsturen van zijn persoonsgegevens naar Baader Bank Aktiengesellschaft.
 • van een digitale kluis gaat de Gebruiker akkoord met het doorsturen van zijn persoonsgegevens naar Tokn GmbH (Kleine Präsidentenstraße 1, 10178 Berlijn, Duitsland). Daarnaast worden gegevens doorgestuurd naar A&O Fischer GmbH & Co. (Maybachstraße 9, 21423 Winsen) voor de eenmalige verzending van een wachtwoord voor een digitale kluis per post.
 • Exporo zal de gegevens van een Gebruiker alleen beschikbaar stellen aan andere Bezoekers/Gebruikers als de Gebruiker van het Platform hiervoor toestemming heeft gegeven en de gegevens niet in strijd zijn met wettelijke bepalingen of de AV. Exporo behoudt zich het recht voor om de gegevens en/of informatie en documenten van Gebruikers van het Platform steekproefsgewijs te controleren.
 • Met het oog op de afdracht van kerkbelasting over kapitaalopbrengsten stemt de Gebruiker ermee in dat Exporo en de Vastgoedondernemingen de kerkbelastinggegevens van de Gebruiker opvragen bij het Bundeszentralamt für Steuern, zodat de kerkbelasting voor de Gebruiker indien nodig kan worden afgedragen. De Gebruiker kan bezwaar maken tegen afgifte van zijn gegevens door middel van een verbod op afgifte bij het Bundeszentralamt für Steuern. Een verbod op afgifte blijft van kracht totdat dit schriftelijk wordt ingetrokken.

13. HERROEPINGSRECHT

Consumenten hebben een wettelijk herroepingsrecht (in Nederland ontbindingsrecht genoemd). Dit recht geldt voor zowel de Gebruiksovereenkomst van het Platform, de Bemiddelingsovereenkomst en de Bemiddelingsovereenkomst Effectenrekening als voor de Bemiddelingsovereenkomst digitale kluis. Deze overeenkomsten kunnen elk afzonderlijk of tezamen worden herroepen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Bezoekers en Gebruikers van het Platform gaan ermee akkoord dat Exporo reeds voor het einde van de herroepingstermijn zal beginnen met haar diensten onder de bovengenoemde overeenkomsten en deze diensten ook volledig zal uitvoeren.

Instructies voor herroeping

Herroepingsrecht

U kunt uw inschrijfverzoek binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen door middel van een eenduidige verklaring herroepen. De termijn begint na ontvangst van deze instructies op een duurzame gegevensdrager, maar niet voor het sluiten van de overeenkomst en ook niet voor het vervullen van onze informatieplicht volgens artikel 246b § 2 lid 1 in combinatie met artikel 246b § 1 lid 1 EGBGB. Om te voldoen aan de herroepingstermijn, is de tijdige verzending van de herroeping voldoende, mits de verklaring op een duurzame gegevensdrager (bv. brief, fax, e-mail) geschiedt. De herroeping moet worden gericht aan:

Exporo Investment GmbH, Am Sandtorkai 70, 20457 Hamburg

Fax: +49 (0) 40 - 228 686 99 9

E-Mail: investment@exporo.com

Gevolgen van herroeping

In geval van een effectieve herroeping dienen de door beide partijen ontvangen diensten te worden teruggegeven. U bent verplicht de waarde van de geleverde dienst tot aan de herroeping te vergoeden, als u voor het indienen van uw contractverklaring over deze rechtsgevolgen geïnformeerd bent en er uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat wij voor het einde van de herroepingstermijn met de uitvoering van de tegenprestatie beginnen. Als er een verplichting tot betaling van vergoeding bestaat, kan dit betekenen dat u nog steeds moet voldoen aan de contractuele betalingsverplichtingen voor de periode tot de herroeping. Uw herroepingsrecht vervalt voortijdig indien de overeenkomst op uw uitdrukkelijke verzoek door beide partijen volledig is uitgevoerd voordat u van uw herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt. Verplichtingen tot terugbetaling van betalingen moeten binnen 30 dagen worden nagekomen. De termijn begint voor u met de verzending van uw herroepingsverklaring, voor ons met de ontvangst ervan.

Einde van de instructies voor herroeping

14. AFSLUITENDE BEPALINGEN

 • Exporo behoudt zich het recht voor om deze AV te allen tijde en zonder opgaaf van redenen met vooruitwerkende kracht te wijzigen. Gebruikers van het Platform ontvangen de gewijzigde AV uiterlijk vier (4) weken voor het in werking treden ervan per e-mail. Exporo zal ook op het Platform zelf verwijzen naar de wijziging van deze AV. Indien geregistreerde gebruikers van het Platform niet binnen vier (4) weken na ontvangst van de kennisgeving van de wijziging van deze AV bezwaar maken tegen de geldigheid van de gewijzigde AV, dan worden de gewijzigde AV geacht door hen te zijn aanvaard. Exporo zal geregistreerde gebruikers van het Platform in de kennisgeving van de wijziging van deze AV afzonderlijk informeren over de juridische gevolgen van een stilzwijgen.
 • Deze AV en de juridische relatie tussen Exporo en de gebruikers zijn onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. De wettelijk bevoegde rechtbank is van toepassing. Nederlandse consumenten kunnen altijd terecht bij de rechter van hun woonplaats.
 • Indien individuele bepalingen van deze AV ongeldig of onuitvoerbaar blijken te zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige AV. In een dergelijk geval zullen de partijen de ongeldige of onuitvoerbare bepaling vervangen door een wettelijk toegestane bepaling die het doel van de ongeldige of onuitvoerbare bepaling, in het bijzonder wat de partijen met deze bepaling hebben beoogd, het dichtst benadert. Hetzelfde geldt als er bij de uitvoering van de AV een leemte ontstaat die moet worden opgevuld.