Nog steeds niet overtuigd?

Wij beantwoorden graag al uw resterende vragen
achtergestelde lening

Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen EXPORO en een vastgoedfonds: geen initiële kosten, geen blinde pool (directe deelname aan een object), efficiëntere structurering en beheer en dus een hogere uitbetaling dan vastgoedfondsen.
beleggingsproces

Voor elk project vindt u een overzicht met de belangrijkste informatie en voorwaarden. U kunt dan het aanbiedingsformulier voor elk project als PDF-bestand downloaden. Als investeerder en gebruiker van het platform wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang van het project (bijvoorbeeld via ons blog of de nieuwsbrief). U ontvangt dus direct informatie over elke belangrijke stap in het beleggingsproces.

Uw investering heeft de vorm van een achtergestelde lening die gereserveerd is voor het project waarmee u een contractuele relatie heeft. Uw investering is gekoppeld aan het recht op een vast jaarlijks rendement voor een overeengekomen termijn. De exacte details vindt u in de relevante projectinformatie.

Als het in de geplande periode aangetrokken investeringskapitaal ontoereikend is, d.w.z. als de financieringsdoelstelling niet worden gehaald, kan de periode worden verlengd. Bovendien is het mogelijk dat grote investeerders uit het Exporo-netwerk de kloof met het financieringsdoel zullen overbruggen.

Met EXPORO kan elke persoon met een wettelijke leeftijd met onbeperkte rechtsbevoegdheid investeren vanaf een bedrag van 1000€. Als bedrijf is het op dit moment noodzakelijk om persoonlijk contact met ons op te nemen, bij voorkeur per e-mail.

Beleggen bij EXPORO gebeurt volledig elektronisch op het platform en duurt slechts enkele minuten. Ga hiervoor naar onze website over het project waarin je wilt investeren en klik op de knop “Nu investeren” in de rechterbovenhoek. Er verschijnt een klein venster waarin in verschillende stappen om alle relevante gegevens voor het beleggingsproces wordt gevraagd. De laatste stap is het verstrekken van alle documenten, contracten en een risicowaarschuwing. Na het lezen en bevestigen hiervan, kunt u het investeringsproces voltooien. Na een succesvolle investering ontvangt u een e-mail met de laatste stappen. Het verzenden van documenten per post is niet vereist. Betaling geschiedt via overschrijving of automatische incasso.
kosten

In principe zijn er geen andere verplichtingen voor beleggers dan het beschikbaar stellen van het door u gekozen investeringsbedrag. Er is geen verplichting om extra bijdragen te leveren. In uw eigen belang dient u ons echter op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoons- en bankgegevens om de correcte terugbetaling van uw kapitaal, inclusief de rente aan het einde van de looptijd, te waarborgen.

De registratie bij EXPORO en het gebruik van het platform zijn gratis. Kapitaalverstrekkers betalen ook geen vergoeding voor hun belegging. De volledige betaling stroomt zonder aftrek in de belegging en draagt dienovereenkomstig rente.
over exporo

EXPORO is een platform waarop investeringsrelaties worden gecreëerd die een zekere mate van betrokkenheid vereisen. We willen dat alle gebruikers van het platform elkaar vertrouwen en dat er gemakkelijker vertrouwen ontstaat als je weet met wie je te maken hebt. Wanneer u uw registratie valideert, heeft u toegang tot gedetailleerde informatie over de beschikbare promotoren en projecten.

Voor het investeringsproces hebben we de volgende gegevens nodig om te voldoen aan de wettelijke identificatievereisten:

Naam en achternaam
Adres
Geboortedatum
E-mail

Daarnaast zijn de volgende gegevens noodzakelijk voor een correcte verwerking van de betalingen en de terugbetaling van het investeringsbedrag en de rente:

Bankgegevens (Wij slaan geen bankgegevens over u op. Deze informatie wordt rechtstreeks doorgegeven aan onze betaaldienstverlener Secupay. Als u uw bankgegevens op een later tijdstip wilt wijzigen, kunt u dit doen via een formulier dat rechtstreeks naar Secupay wordt gestuurd).
Fiscaal identificatienummer
Voor directe communicatie is het raadzaam om naast uw e-mailadres ook uw telefoonnummer in te voeren.


De licentieovereenkomst voor het platform wordt voor onbepaalde tijd gesloten. Als u uw registratie en daarmee de licentieovereenkomst voor het platform wilt beëindigen, stuur dan een e-mail naar info@exporo.nl. Door u gesloten investeringscontracten met een kapitaalnemer blijven onaangetast door beëindiging van de licentieovereenkomst voor het platform.

EXPORO is gratis voor u als geregistreerde gebruiker en ook als beleggende investeerder. Uw investeringsbedragen zijn geoormerkt en komen ten goede aan 100% van het door u geselecteerde onroerendgoedproject.

Uw gegevens worden vertrouwelijk verzameld, verwerkt en opgeslagen in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij zullen uw gegevens nooit zonder uw toestemming aan derden doorgeven, publiceren of gebruiken voor andere doeleinden dan het verwerken van uw investering en het verstrekken van informatie in de vorm van bevestigingsmails of nieuwsbrieven die op elk moment kunnen worden geannuleerd.

EXPORO is een innovatief internetplatform uit Hamburg, waarmee investeerders met relatief kleine bedragen kunnen deelnemen aan aantrekkelijke vastgoedprojecten via crowdinvesteringen. EXPORO biedt particuliere investeerder dus een markt die voorheen vooral was voorbehouden aan grote investeerders: directe investeringen in vastgoed. Hier kunt u meer over ons te weten komen.

Met Exporo heeft u als eigenaar de mogelijkheid om te profiteren van de lopende huurinkomsten en de waarde van het vastgoed zelf. U investeert uw geld in hoogwaardig vastgoed, net als een eigenaar, deelt u in regelmatige rentebetalingen op uw rekening, die afhankelijk zijn van de huurinkomsten van het vastgoed. Bovendien ontvangt u bij de verkoop van het vastgoed een groot deel van de gerealiseerde waardestijging.


Exporo Investment GmbH ontvangt een vergoeding van ongeveer 5% van het emissievolume van de obligatie voor het structureren van het aanbod, de distributie en de marketing. Bovendien ontvangt Exporo Investment GmbH een reguliere vergoeding van 0,1% van het emissievolume voor ondersteuning van investeerders en Exporo Asset Management GmbH ontvangt voor het lopende vermogensbeheer een vergoeding van 5% van de jaarlijkse huur. Deze kostenstructuur is aanzienlijk efficiënter dan vergelijkbare producten van vastgoedfondsen (bevestigd door een analyse van Scope Analysis).

Crowdinvesting is samengesteld uit de Engelse woorden “crowd” (mensenmenigte) en “investing” (investeren). Crowdinvesting brengt veel investeerders via het internet samen om gezamenlijk een groot project te financieren en een rendement te genereren. Door deze fusie krijgen zelfs investeerders met kleinere investeringsbedragen toegang tot een markt die doorgaans minimale investeringen van € 500.000 en meer vereist.
terugbetaling van uw belegging

Met EXPORO profiteert u als eigenaar van regelmatige uitkeringen van de huuroverschotten en deelt u in de waardestijging van het vastgoed.

Op de EXPORO-marktplaats zijn investeringen in onroerend goed flexibeler dan ooit. EXPORO-investeerders die al aandelen in EXPORO-vastgoed hebben verworven, kunnen hun aandelen te koop aanbieden op deze marktplaats. Deze aandelen kunnen op hun beurt worden overgenomen door alle EXPORO-investeerders.


Met de Exporo Marktplaats zijn investeringen in onroerend goed flexibeler dan ooit. Exporo-klanten kunnen hun aandelen doorverkopen aan andere gebruikers van het platform.

In de eerste helft van het jaar na de introductie van de Marktplaats in Duitsland is al een groot aantal transacties mogelijk geweest. In Nederland is de opening van de Marktplaats gepland voor het najaar van 2020.


Het investeringsaanbod heeft een vaste looptijd. U ontvangt driemaandelijkse dividenden uit huuroverschotten. Op het einde van de investeringsperiode wordt uw kapitaalinbreng terugbetaald en kunt u ook rente ontvangen uit de meerwaarde op de verkoop van het onroerend goed.
zekerheden en risico s

In principe kunnen alle omstandigheden die ertoe leiden dat de eigenaar van het vastgoed (bijv. een CV) de geldschieters niet kan bedienen en de verkoopopbrengsten van het overeenkomstige vastgoed niet voldoen aan de claims van de geldschieter.

Dergelijke omstandigheden kunnen bijvoorbeeld zijn:

Naast het vastgoed, wordt een rioolwaterzuiveringsinstallatie gebouwd, waarna bestaande huurders vertrekken, er willen geen nieuwe huurders intrekken tegen de kostendragende voorwaarden van de eigenaar en deze laatste moet het onroerend goed met verliezen verkopen.


In de afgelopen jaren hebben we vaker gezien dat onvoorspelbare, externe factoren kunnen leiden tot het instorten van de vastgoedmarkt. Dit leidt echter niet noodzakelijkerwijs tot een waardevermindering voor een vastgoedproject. Bijvoorbeeld in stedelijke gebieden met een gebrek aan woningen en tegelijkertijd bevolkingsgroei, zullen de effecten nauwelijks merkbaar zijn en brengen een vastgoedproject dus niet in gevaar. Maar ook in dit geval geldt: uw claim op tijdige terugbetaling van het geleende bedrag inclusief rente blijft onaangetast.

In principe dragen de volgende punten bij aan het verhogen van de zekerheid:

  • Verwerking van de betaling via een trustee
  • De winsttoewijzing van de projectontwikkelaar
  • Het eigen vermogen van de projectontwikkelaar
  • De uitbetaling van de lening aan de projectontwikkelaar gebeurt pas als er een bindende financieringsverplichting van de bank is
  • Indien van toepassing, een geregistreerde hypotheekschuld
  • De positieve trend van de onroerendgoedmarkt

Daarnaast kunnen van project tot project andere zekerheden worden overeengekomen, zoals een borgstelling of een patronaatsverklaring.