Aandelenfonds

Beleggingsfondsen kunnen worden gedifferentieerd op basis van onder meer het soort effecten en activa waarin zij beleggen. Zo zijn er bijvoorbeeld obligatie-, vastgoed-, grondstoffen-, geldmarkt-, gemengde en fund of funds-fondsen. Als een fonds voornamelijk effecten van verschillende beursgenoteerde ondernemingen bevat, wordt het een aandelenfonds genoemd.

Wat zijn fondsen die aandelen bevatten?

Een fonds is een beleggingsinstrument waarin rechtspersonen en natuurlijke personen gezamenlijk geld betalen. Fondsbeheerders beleggen het kapitaal van de beleggers in activa zoals effecten of materiële activa. Een fonds wordt een aandelenbeleggingsfonds genoemd als het voornamelijk individuele aandelen bevat. Ten minste 51 procent van de effecten moet bestaan uit individuele aandelen van de beurs. Aandelenfondsen behoren tot de categorie van de open investeringsgoederen. Veel beleggers verwerven aandelen in een beleggingsfonds dat zich beperkt tot een selectie van aandelen. Er zijn geen grenzen aan de uitgifte van fonds deelbewijzen, noch in termen van tijd, noch in termen van volume. Omdat veel aandelen worden gekocht uit verschillende landen, regio’s, indices, industrieën en sectoren, participeren beleggers in een mix van aandelen die het risico van beleggen aanzienlijk vermindert.

Het voordeel ten opzichte van beleggen in één aandeel is dat het zeer onwaarschijnlijk is dat alle fonds aandelen tegelijkertijd in waarde dalen. Hoe groter en meer gevestigd de bedrijven in het fonds en hoe groter de spreiding van de waarden, hoe minder volatiel een belegging in de aandelen mix is. De investeringshorizon van de investeerder speelt hierbij een grote rol. In tal van studies hebben deze beleggingsfondsen bewezen de beste langetermijnbelegging te zijn omdat de waardeschommelingen van de aandelen elkaar op de lange termijn in evenwicht houden.

Wat zijn de verschillen tussen deze fondsen?

Aandelenfondsen kunnen worden onderverdeeld in actieve en passieve beleggingsfondsen, landen-, sector- en themafondsen. Bij actief beheerde fondsen beslissen professionele fondsbeheerders welke aandelen worden gekocht voor het fondsvermogen en wanneer ze deze weer verkopen. Passieve beleggingsfondsen, ook wel ETF’s genoemd, doen geen beroep op het fondsbeheer en repliceren een aandelenmarkt index 1:1. Actieve fondsen kunnen zich ook specialiseren in bepaalde beleggingsstrategieën en beleggingsstijlen, bijvoorbeeld door uitsluitend in waarde- of groeiaandelen te beleggen. De verschillende soorten fondsen kunnen worden gebruikt om verschillende investeringsbehoeften te dekken. De grootste risicodiversificatie wordt bereikt met een wereldwijde aandelen mix uit verschillende sectoren. De rendementen die particuliere beleggers behalen met beleggingen in aandelen fondsen zijn voornamelijk dividenden en koerswinsten uit aandelen. Deze worden door de fondsen op een andere manier gebruikt, hetzij verdeeld op een bepaalde datum, hetzij onmiddellijk herbelegd in het beleggingsfonds. Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen het uitkeren en herbeleggen van aandelen beleggingsfondsen, die ook fiscaal verschillend worden behandeld.

Differentiatie van aandelenfondsen op basis van landen focus

Kansen en risico’s

Met fondsen die aandelen bevatten, kunnen beleggers profiteren van talrijke mogelijkheden op de kapitaalmarkt. De professionele deskundigheid van ervaren fondsbeheerders, die ook moeten voldoen aan de wettelijke vereisten van de Duitse wet op de beleggingsmaatschappijen (KAGB) en vastgelegde beleggingsrichtlijnen met betrekking tot de samenstelling van het fonds, is hiervoor doorslaggevend. Zo heeft de emitterende kapitaalverstrekker (KVG) een vergunning van de BaFin en een minimumkapitaal nodig. De fondsbeheerders moeten rekening houden met een minimale diversificatie. Zij mogen bijvoorbeeld slechts tot 5 procent van de fondswaarde in effecten van dezelfde emittent beleggen, kortetermijnleningen tot 10 procent afsluiten en helemaal niet in bepaalde aandelenfondsen beleggen. Deze vergaande diversificatie biedt een relatief hoge mate van zekerheid en de rendements vooruitzichten zijn goed op de langere termijn. Zelfs kleine beleggers kunnen deelnemen aan de beurs door middel van beleggingsfondsen met kleine bedragen of reguliere spaargelden. Aandelen en de bijbehorende fondsen behoren tot de permanent liquide beleggingen, beleggers kunnen deze te allen tijde invoeren of verkopen. De prijs van het fonds wordt elke handelsdag gepubliceerd en elk half jaar wordt er een rekeningoverzicht gepubliceerd, zodat de beleggers van het fonds kunnen zien welke beleggingsbeslissingen er zijn genomen.

Aandelen beleggingsfondsen hebben echter ook risico’s die het resultaat van de aandelenbeleggingen van meet af aan onzeker maken. De aandelen worden op de beurs verhandeld, zodat de koersen van de effecten soms aan grote schommelingen onderhevig zijn en hoge verliezen mogelijk zijn. De aandelenkoersen zijn afhankelijk van economische, operationele, internationale, politieke en juridische factoren. Daarnaast spelen de wisselkoersen en de psychologie van de marktdeelnemers een rol in het succes of het falen van een aandelenbelegging. De volgende risico’s kunnen zich voordoen met aandelen

Kapitaal verlies risico

Prijsschommelingsrisico

Economisch risico

Valutarisico

Marktrisico

Risico van het fondsbeheer

Welke kosten zijn verschuldigd bij aankoop of verkoop?

Het vermogen van de fondsen wordt beheerd door bewaarders, terwijl de fonds deelbewijzen van de belegger worden bewaard op een bewaarrekening bij zijn of haar bank of een andere financiële instelling. Voor de bewaring van de fondsen worden bewaarkosten in rekening gebracht. Online banken, die vaak geen bewaarloon in rekening brengen, zijn de goedkoopste optie. Bij het kopen en verkopen van beleggingsfondsen worden beurskosten in rekening gebracht, bijvoorbeeld makelaarskosten als het fonds op de beurs wordt gekocht. KVG’s rekenen een front-end load aan bij de aankoop van fondsen, dus elk open-end beleggingsfonds heeft twee prijzen: een uitgifteprijs met front-end load en een aflossingsprijs zonder. De premie wordt aan de fonds verkopers betaald als verkoopcommissie. Klanten kunnen bij de aankoop van fondsen via directe banken of fonds korting de front-end belasting besparen of verminderen. De deelnemingsrechten van het fonds worden verkocht tegen de lagere terugbetalingsprijs en er worden alleen in uitzonderlijke gevallen terugbetaling kosten in rekening gebracht. Naast deze eenmalige aankoopkosten zijn de relatief hoge doorlopende kosten echter een factor bij beleggingen in aandelen fondsen, die een negatief effect hebben op het rendement van de investering. Dit zijn enerzijds de administratieve vergoedingen voor het fondsbeheer en anderzijds de transactiekosten en prestatiegebonden vergoedingen. Beleggingsfondsen zijn vergelijkbaar via de zogenaamde total expense ratio (TER), waarin de laatste twee kostenposten niet zijn opgenomen.

Conclusie

Aandelenfondsen zijn geschikt voor risicobewuste beleggers die zowel financieel als psychologisch kunnen omgaan met koersdalingen. Deze beleggingsfondsen zijn met name nuttig voor de opbouw van activa, langetermijnbeleggingen en pensioenplanning. Investeerders die over het algemeen terugdeinzen voor het aandelen beleggingsrisico hoeven echter niet af te zien van hogere winstkansen. Crowdlending, crowdinvesting voor vastgoed of obligatiefondsen met bijvoorbeeld obligaties in vreemde valuta zijn geschikte alternatieven of aanvullingen op beleggingen in aandelen. De beste manier voor particuliere beleggers om het risico te minimaliseren is om hun kapitaal te spreiden over verschillende activaklassen en financiële producten.

Samenvatting

Fondsbeheerders bundelen pakketten met aandelen in een fonds op basis van bepaalde criteria, zoals regionaliteit of per sector, bedrijfsgrootte en beleggingsstrategie, met als doel een hoger rendement voor de beleggers te behalen dan de markttrend.

Rechtsgrondslag voor investeringen in het fonds: KAGB met investeringsbeperkingen en vastgestelde investeringsrichtlijnen volgens het verkoopprospectus

open-end beleggingsfonds: relatief veilige belegging, beheerd als fondsvermogen door professioneel fondsbeheer

Risicospreiding zeer hoog door investeringen in veel verschillende aandelen

Kans op rendement als langetermijnbelegging, goed geschikt voor vermogensopbouw, sparen en pensioen.

Verliesrisico’s als gevolg van wisselkoersschommelingen, economische situatie en valuta; bedrijfs- en marktrisico’s kunnen de investeringsresultaten verminderen.

Beleggingsfondsen in aandelen hebben soms hoge kosten; de goedkoopste zijn de op de beurs verhandelde indexfondsen (ETF’s).

Beleggingen in aandelenfondsen zijn de moeite waard voor risicobewuste beleggers met een lange termijn beleggingshorizon van ten minste 10 jaar; de ontwikkeling ervan vereist periodiek toezicht door de belegger; een brede spreiding over activaklassen en noodzakelijke beleggingen