Bouwschema

Het bouwschema is een belangrijk instrument voor de bouwplanning. Met behulp van het plan is het mogelijk om het werk aan een project zo te coördineren dat er weinig achterstanden zijn en het werk op tijd kan worden afgerond. Het wordt meestal aan het begin van de planning opgesteld door de architect in nauwe samenwerking met de werfleider, de opdrachtgever en de betrokken bedrijven. In het verleden werd de planning ter plaatse aangeduid als de bouwkalender. Deze term wordt vandaag de dag nauwelijks meer gebruikt, omdat de complexiteit van de huidige bouwprojecten niet meer te vergelijken is met een statisch schema.

Wat zijn de bouwschema’s?

Het bouwtijdschema geeft een visuele weergave van het geplande bouwproces. In het kader van de werkvoorbereiding wordt bepaald welke werkstappen in welke bouwfasen moeten worden uitgevoerd. Dit is gebaseerd op de beschikbare mankracht en arbeidstijd en het mogelijke gebruik van bouwmachines en -apparatuur.

De bouwtijdplanning wordt geïllustreerd in de vorm van een grafische voorstelling door middel van eenvoudige spreadsheets en een staafdiagram, dat vooral wordt gebruikt in de bouw, of een pad-tijdschema, dat vooral wordt gebruikt in de civiele techniek, de wegen-, pijpleiding- en spoorbouw. Ingenieurs leren vandaag de dag nog steeds hoe ze met behulp van diagrammen handmatig bouwtijdschema’s kunnen maken. Voor complexe, grote bouwprojecten wordt echter gebruik gemaakt van netwerkplanning technologie door middel van software oplossingen. De creatie en aanpassing van het plan wordt gedaan door speciale software die project management oplossingen combineert met resource en financiële planning.

Wat houdt een bouwschema in?

Voorbeeld van een bouwtijdschema

De presentatie van de chronologische volgorde van de verschillende vakgebieden maakt het mogelijk om op elk moment tijdens de bouwfase een doelgerichte vergelijking te maken, waarbij de afzonderlijke bouwfasen en bouwwerkzaamheden op een gedifferentieerde manier worden opgesomd. De volgende informatie moet uit het bouwschema blijken:

  • Werkfasen en dag, week en maand voor het begin en het einde van het werk
  • Weergave van de technologische afhankelijkheden van de ambachten

bouwwerkzaamheden in termen van waarde of hoeveelheid * Aantal werknemers en begeleiders die worden ingezet voor de bouwwerkzaamheden en hun dagelijkse bijscholing * gegevens over de te gebruiken bouwmachines en -apparatuur (aantal, gebruiksduur), data voor de levering van bouwmaterialen * Gebruik van eigen diensten of onderaannemers * Informatie over tussentijdse nieuwe onderzoeken en gedeeltelijke aanvaarding * Data van deelfacturen voor de uitgevoerde bouwwerkzaamheden

Hoe bindend zijn de bouwschema’s?

Hoewel het in het belang van alle contractpartijen zou moeten zijn om de afgesproken deadlines te halen, kunnen er in de praktijk veel onoverkomelijke problemen ontstaan en kunnen er incidenten ontstaan die leiden tot vertraging in de bouw. Opdrachtgevers dienen zich er daarom van bewust te zijn dat alleen de schending van bindende contractuele termijnen leidt tot een wettelijke aanspraak op schadevergoeding of beëindiging van het contract tegen de contractant. Het bouwbedrijf is alleen automatisch in gebreke als het zich niet houdt aan de bindende contractuele termijnen die in het plan zijn vastgelegd. Het document bevat echter in principe slechts twee bindende contractuele termijnen: het begin van de bouw en de voltooiingsdatum. Dit geldt voor alle contracten die zijn overeengekomen in overeenstemming met de “Algemene Voorwaarden voor de uitvoering van bouwwerken” (VOB/B).

De andere in de bouwschema’s genoemde termijnen zijn slechts controletermijnen. Dit geldt ook als het bouwschema als basis is genomen voor het bouwcontract. Vertragingen in individuele en tussentijdse termijnen van een bouwtijdschema leiden niet tot wanbetaling. Indien de opdrachtgever wenst dat tussentijdse termijnen, bijvoorbeeld voor de ruwbouw, bindend zijn, dient hij schriftelijk met de betrokken partijen overeen te komen dat de bij overeenkomst vastgestelde tussentijdse termijnen ook bindende contractuele termijnen zijn.

Wat zijn de voordelen van bouwschema’s?

De plannen zijn van groot nut voor de contractpartijen. De opdrachtgever kan de deadlines en tussentijdse deadlines beter bewaken en de werfleider kan het bouwproces nauwkeuriger coördineren en controleren. Als het bouwschema wordt aangehouden, kunnen kosten worden bespaard, waardoor de totale kosten van het project door gemiste deadlines stijgen. Het is daarom ook een belangrijk instrument voor een efficiënte kostenbewaking van bouwprojecten en het vermijden van extra kosten. De bouwmanager kan snel vertragingen in de termijnen signaleren. Hij kan hieruit concluderen welke maatregelen hij moet nemen om gemiste deadlines te minimaliseren en welke werkstappen prioriteit hebben bij wijzigingen in de planning, zodat de handelsactiviteiten elkaar niet hinderen.

Voor de werfleider is het plan dan ook een onmisbaar hulpmiddel om het bouwproces soepel te laten verlopen en snel en correct te kunnen reageren op veranderingen. Aangezien vertragingen als gevolg van meteorologische, bedrijfsinterne of technologische verstoringen in de praktijk zeer vaak voorkomen, is het aan te bevelen dat zowel de opdrachtgever als de aannemer in eerste instantie een plan voor de eerste paar weken opstelt en dit vervolgens stap voor stap concretiseert en samenvoegt tot een algemeen bouwschema voor de gehele bouwperiode. Een bouwschema dat onder tijdsdruk is opgesteld en niet doordacht is, zal leiden tot conflicten en mogelijke juridische geschillen tussen de contractpartijen.

Samenvatting

Tijdschema’s voor de bouw: schema’s met datums en vakgebieden, meestal digitaal gemaakt door de architect.

Het specificeert de start van de bouw, de verwachte opleveringsdatum en belangrijke tussenliggende data voor de bouwfasen.

Bouwschema’s zijn relatief niet-bindende documenten, en daarom geen wettelijke basis voor schadeclaims van de klant.

Plannen kunnen helpen hoge extra bouwkosten te voorkomen, doeltreffende controles mogelijk te maken en maatregelen vast te stellen om de voltooiingsdatum van bouwprojecten te garanderen.