Distributieplan

Het scheidingsplan scheidt speciale eigendommen van gemeenschappelijke eigendommen.

Het verdelingsplan is een belangrijk document bij het creëren van woningen. Eigendom van individuele woningen kan alleen worden gecreëerd als de wooneenheden duidelijk kunnen worden afgebakend en dus in het kadaster kunnen worden opgenomen. De eigendom wordt verdeeld door middel van een splitsingsverklaring in het geval van één eigenaar of de splitsingsovereenkomst in het geval van meerdere eigenaren. Het scheidingsplan met een certificaat van voltooiing maakt deel uit van deze documenten. De wettelijke basis voor het creëren van woon- en mede-eigendom is de Condominiumwet (WEG).

Wat is een scheidingsplan?

Om een gebouw op te splitsen in condominiums is een verdelingsplan nodig voor de condominiums die in bijzonder eigendom zijn en het mede-eigendomsaandeel van de mede-eigenaren van het condominium. Dit plan wordt ook wel een scheidingsplan genoemd. Het is een constructietekening die de plattegrond, de indeling en het uitzicht van het gebouw in een uniforme schaal van 1:100 laat zien. Het laat zien wat speciaal of gemeenschappelijk eigendom is. Met de speciale eigenschap verwerft de eigenaar een recht op een condominium dat grotendeels gelijk is aan volledige eigendom. Tot de bijzondere eigenschappen behoren het appartement en alle kamers die niet voor woondoeleinden worden gebruikt, zoals kelders, garages, carports en balkons. In de verdelingsplannen moeten speciale gebruiksrechten van gemeenschappelijk eigendom worden vermeld, net als speciale eigendom, om ze van toepassing te laten zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor tuinen, terrassen of parkeerplaatsen voor auto’s, die in principe gemeenschappelijk eigendom zijn, maar contractueel als bijzonder eigendom kunnen worden verklaard. De locatie van de condominiums in het gebouw en hun grootte zijn te zien in het scheidingsplan.

De eigendomsrechten van de appartementen worden geregistreerd in het woning kadaster. De aangifte van de partitie met het partitieplan wordt bewaard bij het kadaster. Het speciale eigendom van het respectievelijke mede-eigendomsaandeel en de aandelen in het gemeenschappelijk eigendom worden vermeld op de aparte kadastrale pagina. Het condominium kan een eigen kadastrale pagina krijgen omdat het apart wordt geïdentificeerd en gemarkeerd in de documenten. Zoals alle rechten die in het kadaster zijn opgenomen, geniet het plan het vertrouwen van het publiek.

Wat is het doel van het scheidingsplan?

Als de eigenaar individuele appartementen van een huurhuis wil verkopen, heeft hij dit plan nodig. Het dient om de speciale eigenschap correct te identificeren en maakt de verkoop van voltooide wooneenheden mogelijk. De bijzondere eigendom van een eigendom moet worden gedocumenteerd om rechtsgeldig te zijn. Daarom kan er geen verkoop plaatsvinden zonder een verklaring van afscheiding met een certificaat van voltooiing waarin wordt bevestigd dat de appartementen als zelfstandige en zelfstandige eenheden functioneren. Omdat het plan ook informatieve inzichten geeft in het ontwerp en de structuur van het gebouw, wordt het vaak gebruikt ter illustratie en als een reclamemedium voor potentiële kopers in vastgoedaanbiedingen.

Wat zijn de eisen voor het plan?

De condominium units moeten apart genummerd worden, ze moeten in oplopende volgorde worden genummerd. Alle kamers van een condominium moeten hetzelfde nummer hebben. De aanduiding van de kamers impliceert echter geen bindend doel voor het gebruik van de kamers. Daarnaast moeten de wooneenheden en gebieden met speciale gebruiksrechten in kleur worden gemarkeerd om precies te kunnen onderscheiden wat bij welk woonhuis hoort. De afbakeningslijnen moeten worden gemarkeerd en er kunnen delen die niet tot het woonbezit behoren, worden uitgebroed. Per verdieping moet één plan worden opgesteld. Als u alle indelingsplannen voor een verdieping wilt markeren, kunnen ze in verschillende kleuren worden gemarkeerd.

De bevoegde bouwkundige instantie controleert het scheidingsplan en bevestigt dit, deze taak kan ook worden uitgevoerd door een door het publiek aangewezen en erkende deskundige voor de bouw. Het plan wordt geacht te zijn goedgekeurd als het voorzien is van de handtekening en het zegel of stempel van de bouwdirectie van de districtskantoren, steden en gemeenten waaraan de taken van de lagere bouwdirectie zijn toegewezen. De kosten voor de bevestiging van het verdelingsplan, inclusief het certificaat van voltooiing, bedragen gemiddeld ca. 25 tot 350 euro per eenheid van het speciale object. Eigenaars die de appartementen van hun meervoudige woning individueel willen verkopen of een appartement aan hun kind willen overdragen, nemen contact op met de lokale bouwdirectie, die verantwoordelijk is voor het opleveringscertificaat en het scheidingsplan. Hiervoor moet het terreinplan, de door de eigenaar ondertekende bouwtekening (plattegronden, aanzichten, doorsneden) in drievoud worden ingediend of, in het geval van bestaande gebouwen, de as-built tekening.

De bouwdirectie controleert of de woningen gereed zijn en of de inhoud van het scheidingsplan overeenkomt met de afgegeven bouwvergunning. Het geeft het vergunningsdocument af als het appartement bijvoorbeeld een aparte ingang en sanitaire voorzieningen heeft.

Wat zijn de voordelen van een verdelingsplan?

Het verdelingsplan is een belangrijk document voor zowel kopers als verkopers van appartementencomplexen. Het is nodig voor het opstellen van het koopcontract bij de notaris. Potentiële kopers kunnen er zeker van zijn dat het condominium goed is ingericht en kunnen gemakkelijk inzicht krijgen in de juridische situatie van het condominium. Het scheidingsplan van de appartementen is de basis van de verklaring van verdeling. Uit de verklaring van verdeling of het verdelings contract kan men aflezen wie de gebieden van het eigendom mag gebruiken of dat er speciale gebruiksrechten van individuele eigenaars op de tuin enz. bestaan. Het bouwplan geeft informatie over waar de wooneenheden en de toegewezen speciale eigendommen zich bevinden, hoe groot ze zijn en waar de grenzen liggen. Het kan worden gebruikt om fundamenteel te regelen welk aandeel een eigenaar heeft in de renovatie van bijvoorbeeld gemeenschappelijk eigendom en hoe de kosten worden verdeeld binnen de vereniging van eigenaren. De documenten maken ook een gefundeerde taxatie van de afzonderlijke wooneenheden of het gebouw en de grond mogelijk.

Samenvatting

Scheidingsplan scheidt speciaal en gemeenschappelijk eigendom.

Dit is nodig voor de vorming van een condominium en is een voorwaarde voor de verkoop of overdracht van condominiums.

Elke condominium kan dus duidelijk worden geïdentificeerd.

Bouwtekening of as-bouwtekening op schaal 1:100, moet worden ondertekend en verzegeld of gestempeld door de plaatselijke bouwkundige instantie.

Doorlopende nummering en kleurcodering van de vereiste speciale eigenschap.

Splitsingsplannen, met inbegrip van een verklaring van voltooiing, moeten vergezeld gaan van ten minste twee exemplaren van de verklaring van splitsing en worden ingediend in het kadasterdossier.

Inschrijving in het woning kadaster geniet openbaar vertrouwen.

De opsplitsing van de plannen maakt het mogelijk om rechtszekerheid te bieden bij de aan- en verkoop van appartementen en garandeert een degelijke waardebepaling van het onroerend goed.