Dividend

De dividenden worden uitgekeerd aan de aandeelhouders, de eigenaars van de aandelen. Zij verstrekken de naamloze vennootschap (AG) kapitaal en ontvangen eenmaal per jaar hun dividend. Ze zijn het aandeel in de winst van de aandelen en zijn dus prestatiegerelateerd.

Alle aandelen samen vormen het kapitaal van een naamloze vennootschap. De aandelen worden, voor zover ze openbaar kunnen worden verworven, verhandeld op de aangewezen plaats, de beurs.

Dividend wordt ook vaak aangeduid als winstuitkering in het geval van een naamloze vennootschap (GmbH). Haar aandelen vormen het aandelenkapitaal. De dividenden volgen de regels van het aandelenrecht.

De bepaling van de dividenden

De basis voor de uitbetaling van het dividend is een voorstel dat de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ter besluitvorming voorleggen. Het is geformuleerd als “honderd” van de nominale waarde van een aandeel en is gebaseerd op de verdiencapaciteit van de onderneming. Ook moet rekening worden gehouden met de economische situatie en het dividendbeleid van de AG. Bovendien moeten de statuten worden nageleefd voor de uitkering van het dividend indien preferente aandeelhouders aanspraak kunnen maken op preferente of overtollige dividenden. In haar besluit over de winstverdeling bepaalt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ook de hoogte van het dividend. De vordering tot uitkering van de dividenden vervalt na vier jaar.

De verdeling van de dividenden

Dividenden zijn het deel van de nettowinst van een onderneming dat wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders.

De onverdeelde winst maakt deel uit van de netto-inkomsten van het jaar, die worden gegenereerd door de volgende bedragen in mindering te brengen:

Vergoeding van het overgedragen verlies

Aftrek van de te voorzien bedragen volgens de wettelijke voorschriften

Aftrek van de inkomsten reserves die de AG kan vormen

Het resterende bedrag is het aandeel van de aandeelhouders in de winst op hun aandelen, d.w.z. de uitkeerbare dividenden.

De volgende soorten dividend bestaan:

contant dividend: Dit is de gebruikelijke vorm van contante betaling. Dividend in natura: Dividenden kunnen ook in natura worden uitbetaald. Het kan zelfs de distributie van een deel van de activiteiten van een AG aan haar aandeelhouders omvatten.

Overdividend: Het verwijst naar de premie die preferente aandeelhouders ontvangen boven gewone aandeelhouders.

Voorkeursdividend: Het is het voorkeursrecht van de preferente aandeelhouders om een hoger dividend te ontvangen dan de gewone aandeelhouders. Het is een wettelijke verplichting voor niet-stemgerechtigde preferente aandelen.

Stockdividend: De uitgifte van extra aandelen zonder dat de aandeelhouders daarvoor een vergoeding betalen.

Dividend op rekening: Het is een voorschot dat alleen onder bepaalde voorwaarden is toegestaan.

Het dividendrendement

Het rendement op deze dividenden wordt berekend door het dividend te delen door de koers van het aandeel en te vermenigvuldigen met 100. Dit geeft het rendement op het aandelenkapitaal. Het rendement is dus niet alleen afhankelijk van het dividend, maar ook van de koers van het aandeel, die voortdurend verandert. Als de koers van het aandeel stijgt, daalt het winstaandeel, maar stijgt de waarde van het aandeel in zijn geheel. Als de koers van het aandeel daalt, stijgt het aandeel van het dividend, maar daalt de waarde van het aandeel.

Dividenden voor particuliere beleggers

Ook voor particulieren is het dividend een belangrijk criterium voor de selectie van hun kapitaalinvestering. Maar het vereist een zorgvuldige analyse, zoals blijkt uit de opmerkingen over de dividendrendementen; een beleggingsstrategie die uitsluitend gebaseerd is op het niveau van de dividenden is niet noodzakelijkerwijs aan te bevelen. Bij het beleggen in aandelen moeten daarom verdere overwegingen worden gemaakt.

Naast het kopen op de beurs is een mogelijkheid om te investeren in fondsen die aandelen bevatten. Zij profiteren van hun stabiliserende werking op lange termijn. De overige effecten zijn opgenomen om de koersschommelingen van de aandelen te temperen.

De doorslaggevende factor voor de investering is wat de particuliere investeerder beoogt:

hogere dividenden van een preferent aandeel zonder stemrecht

Dividendzekerheid van een fondsinvestering

Het dividend beschouwen als een beslissingscriterium voor zijn financiële verbintenis