Emittent

De emittent is de emittent van effecten. De term komt van het Latijn en betekent ruwweg “emittere” = “loslaten of loslaten”. De emittenten van effecten kunnen verschillende instellingen zijn, waaronder handelsondernemingen, buitenlandse staten, de federale overheid, de deelstaten en zelfs steden. Wanneer een bedrijf wordt omgezet in een naamloze vennootschap, worden aandelencertificaten te koop aangeboden op de beurs. In dit geval “geeft” de onderneming de aandelen uit. De Bondsrepubliek Duitsland of een buitenlandse staat geeft obligaties uit om haar nationale begroting te financieren. Andere emittenten gebruiken de uitgifte om geld op te halen, bijvoorbeeld om te investeren. Beleggers hebben een aparte rekening nodig (bewaarrekening) waarop de effecten worden geplaatst.

Verplichtingen van een emittent

Indien een effect wordt uitgegeven, moeten de uitgevende instellingen bepaalde verplichtingen op grond van artikel 30, lid 3, van de beurswet nakomen, die op hun beurt dienen ter bescherming van de beleggers. Bij de uitgifte van effecten zijn bedrijven, evenals staten, afhankelijk van banken om emittenten te ondersteunen in alle zaken die verband houden met de uitgifte van het effect. De banken zelf treden ook op als emittenten door het aanbieden van eigen aandelen of het uitgeven van speciale financiële producten zoals certificaten of warrants. Beleggers kunnen ook fondsen of op de beurs verhandelde fondsen (etfs) verwerven.

Als ondernemingen aandelen willen uitgeven, moeten zij ten minste drie jaar bestaan en moeten zij de jaarrekening van drie voorgaande boekjaren bekendmaken. De uitgifte wordt beschreven in een toelatings prospectus op basis van de Duitse Wet op het Effectenprospectus. Bovendien moet een toegelaten emittent de naam van de betalende en de waarnemende agent van de respectieve beurs vermelden. Zij moet onverwijld alle feiten bekendmaken die tot koerswijzigingen in het geval van aandelen kunnen leiden of die de schuldendienst van obligaties kunnen schaden. Daarnaast is de uitgevende instelling verplicht om tijdens het lopende boekjaar regelmatig tussentijdse verslagen te publiceren.

Risico

Als er een zekerheid wordt gesteld, is het papier alleen veilig zolang de persoon die het uitgeeft veilig is. Zo verdienen de door bedrijven uitgegeven MKB-obligaties momenteel een zeer hoge rente. Zij staan echter ook bloot aan een bovengemiddeld risico.

Aandelen hebben altijd een koersrisico. Maar ook certificaten, derivaten of staatsobligaties kunnen in sommige gevallen aan grote schommelingen onderhevig zijn. De koper van een aandelencertificaat verstrekt de emittent een lening die deze voor eigen doeleinden kan gebruiken. De emittent is op zijn beurt verplicht het geld terug te betalen. Bij de uitgifte van obligaties moet de terugbetaling binnen een bepaalde termijn plaatsvinden en omvat deze ook de overeengekomen rente of dividenden, die ook door de uitgevende instelling moeten worden betaald. Het risico bestaat echter dat de emittent zijn financiële verplichtingen niet kan nakomen (“emittenten risico”), bijvoorbeeld als de onderneming in financiële moeilijkheden verkeert.