Financiering

De financiering beschrijft meestal de aankoop van kapitaal voor een bedrijf.

Financiering is een woord uit de financiële wereld, dat vaak wordt gebruikt in verband met de financiering van onroerend goed en ook de financiering van de bouw. Maar wat betekent deze term precies? Deze vermelding moet u helpen om inzicht te krijgen in wat een financiering is en welke soorten financiering gebruikelijk zijn.

De financiering is een onderdeel van de financiële sector en kan worden verklaard vanuit een balans en financiële vooruitzichten.

Vanuit balans perspectief wordt onder financiering verstaan de inkoop van kapitaal voor de onderneming, die op de passiefzijde van de balans is opgenomen.

Vanuit financieel oogpunt is de financiering een reeks betalingen die begint met een deposito (krediet) en wordt gevolgd door overeenkomstige betalingen (kapitaalaflossing + rente).

Financiering is de voorwaarde om investeringen te kunnen doen. Aangezien de financiering meer omvat dan de balans en de financiële vooruitzichten kunnen weergeven, is het zinvol om de bronnen en vormen van bedrijfsfinanciering te systematiseren volgens verschillende criteria.

Systematisering van de financiering types

Volwassenheid:

De looptijd geeft aan hoe lang de financiering beschikbaar zal zijn.

Volgens het criterium van de looptijd van de financieringsvormen kan deze worden onderverdeeld in financiering op korte, middellange en lange termijn. Voor ondernemingen kunnen de drie looptijd categorieën als volgt worden onderverdeeld in overeenstemming met §268 (5) HGB en §285 nr. 1 HGB:

  • Korte termijn: Termijn van de lening van maximaal een jaar
  • Middellange termijn: looptijd van de lening tussen 1-5 jaar
  • Lange termijn: Termijn van de lening van meer dan 5 jaar

In de regel geldt dat hoe langer de looptijd van de lening, hoe slechter de voorwaarden van de door de bank verstrekte lening. De rente is dus het laagst voor de korte termijn en het hoogst voor de lange termijn. Bovendien heeft de kredietwaardigheid van de lener invloed op de rente.

reden voor financiering:

Volgens het criterium van de reden van de financiering kan een onderscheid worden gemaakt tussen aanloop financiering, expansiefinanciering, herfinanciering en renovatie financiering. Daarnaast zijn er natuurlijk nog vele andere bijzondere financieringsmogelijkheden zoals projectfinanciering, vastgoedfinanciering of bouwfinanciering.

Juridische status van de belegger:

Het criterium van de juridische status van de investeerder maakt een onderscheid tussen financiering met eigen en met vreemd vermogen.

Onder zelffinanciering wordt verstaan het financieren van transacties die de onderneming van extra eigen vermogen voorzien, hetzij door inbreng van de eigenaren van de onderneming, hetzij uit de winst van de onderneming.

Externe financiering daarentegen staat voor de financiering van een onderneming door middel van geleend kapitaal, bijvoorbeeld leningen van banken en leveranciers, maar ook obligaties en aanbetalingen van klanten.

Herkomst van het kapitaal:

Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen externe en interne financiering op basis van het criterium van de financieringsbron. In het kader van de interne financiering vindt een injectie van financiële middelen plaats door middel van het intern vrijmaken van liquide middelen:

zelf financiering:

Als de financiering plaatsvindt uit liquide verkoopopbrengsten die leiden tot winst, wordt dit open zelffinanciering (ook wel winstbehoud genoemd) genoemd. In het geval van sluimerende zelffinanciering vindt de financiering plaats door het inhouden van niet-verantwoorde winsten. Dit gebeurt door het creëren van stille reserves, door het onderwaarderen van activa en het overwaarderen van passiva.

Financiering uit de reserves/depreciaties:

Bij financiering uit voorzieningen worden voorzieningen gevormd die een kostenpost vormen. Hoewel deze kosten de winst verminderen, leidt dit nog niet tot een uitbetaling op het moment van de oprichting. De beschikbare liquide middelen kunnen dus tot het moment van liquidatie voor andere doeleinden worden gebruikt, en ook de afschrijving vermindert de winst zonder dat dit leidt tot een betaling op het moment van de uitgave. De liquide middelen kunnen dus voor andere doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld voor capaciteitsuitbreiding, totdat ze worden vervangen.

Vrijgave van kapitaal:

Er zijn verschillende opties voor financiering door middel van het vrijgeven van kapitaal, waaronder

Vermindering van het niveau van de vorderingen, hetzij door de klant te verplichten tot kortere betalingstermijnen, hetzij door gebruik te maken van factoring. (externe financiering)

Reductie van voorraden door voorraadoptimalisatie (zelffinanciering)

Bij externe financiering worden financiële middelen gegenereerd door deposito’s van bedrijfseigenaren of investeringen van aandeelhouders en door leningen van banken. Daarnaast kan externe financiering plaatsvinden via speciale vormen van financiering zoals leasing.

Met betrekking tot de herkomst van het kapitaal en de juridische status van de kapitaalverstrekker kan het financieringssysteem in het volgende schema worden geïllustreerd.

Extern gefinancierde externe financiering = financiering door middel van leningen

Extern gefinancierde zelffinanciering = financiering met eigen vermogen

Intern gefinancierde zelffinanciering = zelffinanciering

Intern gefinancierde externe financiering = financiering uit voorzieningen

Over het geheel genomen omvat de financiering dus alle regelingen om het bedrijf van investeringskapitaal te voorzien (aankoop en vrijmaking van middelen) en om het kapitaal optimaal te structureren.