Investering

De door de ECB verlaagde basisrentetarieven zijn bedoeld om bedrijven aan te moedigen meer te investeren om de economie (BBP) te stimuleren. Maar wat is precies een investering, wat zijn de onderlinge relaties met de financiering en waar moet rekening mee worden gehouden bij het doen van een investering?

Net als de financiering is ook de investering een onderdeel van de financiële economie, wat vanuit twee invalshoeken kan worden verklaard. Het kan enerzijds vanuit een economisch perspectief (macro- en micro-economie) en anderzijds vanuit het perspectief van de bedrijfskunde worden bekeken.

Concept van investering

In de literatuur worden verschillende beleggingstermen gebruikt, maar in dit document wordt alleen de definitie van de activa- en betaling gedefinieerde beleggingstermen in aanmerking genomen.

Het activabepalende investeringsconcept kan worden uitgelegd vanuit een boekhoudkundig perspectief. In deze context is een investering de omzetting van kapitaal in activa (vaste en vlottende activa), die zich aan de activazijde van de balans bevinden. Bij een investering wordt dus gebruik gemaakt van het beschikbare kapitaal door middel van financiering. In de regel wordt onderscheid gemaakt tussen vervangingsinvesteringen en uitbreidingsinvesteringen.

Soort investering

Financiële middelen worden in het investeringsproces gebruikt om activa te verwerven. De onderverdeling van de vaste activa in materiële activa, financiële activa en immateriële activa maakt het mogelijk om de investeringen te classificeren naar het type activa aan de actiefzijde van de balans.

Daarnaast kan een verdere onderverdeling van het beleggingsobject worden gemaakt. In dit verband wordt een onderscheid gemaakt tussen de verschillende motivaties voor de investeringsbeslissing.

Start Investering

Uitbreidingsinvestering

Vervangingsinvestering

Investering in rationalisatie

Diversificatie-investering

Omschakelingsinvestering

Het is raadzaam voor beleggers om duidelijk te zijn over het type investering en de motivatie achter de kapitaalinvestering. Afhankelijk van deze twee factoren zijn er verschillende berekeningswijzen die moeten worden aangepast om de juiste investeringsbeslissing te nemen.

Investeringsberekening

De investeringsberekening is een belangrijke component voor het nemen van investeringsbeslissingen. De investeringen zijn meestal van lange duur en hebben daarom een toekomstgericht karakter. Als gevolg daarvan zijn de inkomende en uitgaande betalingen in verband met de investering onzeker. Investeringen brengen dus ook risico’s met zich mee voor de liquiditeit en de rentabiliteit van de onderneming. Het is echter ook duidelijk dat bedrijven risico’s moeten nemen om hun verdiencapaciteit in de toekomst te behouden of zelfs te vergroten.

Zowel monetaire als niet-monetaire doelstellingen spelen een belangrijke rol in de besluitvorming. Bij de berekening van de investeringen wordt echter alleen rekening gehouden met de monetaire doelstellingen.

In het kader van de investeringsbeoordeling moeten een aantal vragen worden doorgenomen om de zojuist genoemde risico’s te kunnen afwegen. In de eerste plaats is de vraag naar het voordeel van de investering van cruciaal belang. Dit is een kwestie van het evalueren van één enkele investeringsmogelijkheid. Er wordt dus beslist of de investering moet worden uitgevoerd of dat een ontheffing zinvol is. In het geval van een absoluut voordeel moet het beleggingsobject worden verworven.

Als er echter meerdere investeringsmogelijkheden zijn, ontstaat het selectieprobleem. Hier rijst de vraag welke investeringsvariant relatief voordeliger is. Ook hier is een onderzoek naar de redelijkheid onontbeerlijk, want zelfs als er meerdere investeringsmogelijkheden zijn, betekent dit nog niet dat één variant economisch verantwoord is.

Als twee alternatieve investeringsprojecten elkaar niet altijd uitsluiten, kan ook een combinatie van beide alternatieven worden gerealiseerd. In dergelijke situaties kan de persoon die de investeringsbeslissing neemt, dus verschillende combinaties van een bepaald aantal individuele projecten uitvoeren.

Het is echter belangrijk om na te gaan of dit ook een verstandig besluit is dat past bij de doelstellingen van de investeerder.

Problemen

Investeringsbeslissingen zijn natuurlijk onderhevig aan onzekerheid. De berekening zelf levert geen problemen op. Integendeel, het is moeilijk om de nodige gegevens te verkrijgen. Bovendien is het tijdsverschil een uitdaging, aangezien de betalingen op verschillende tijdstippen vergelijkbaar moeten zijn. Er zijn twee benaderingen van de berekening die hier geschikt zijn.

Berekeningsmethode voor investeringen

Dit is een economische efficiëntie berekening, waarbij zowel de statische als de dynamische berekeningsmethode mogelijk is.

De statische methode maakt indruk door zijn eenvoudige berekening. Hier zijn de inkomende en uitgaande betalingen niet inbegrepen, maar wel de grootste periodegebonden kosten (zoals afschrijvingen). Typische procedures zijn:

Berekening kostenvergelijking

Winstvergelijking

Winstgevendheidsvergelijking berekening

statische afschrijving (continue) berekening

De berekeningen zijn voornamelijk gebaseerd op een gemiddelde periode. Dit is het nadeel van de statische berekening, aangezien er geen rekening wordt gehouden met de tijdsverschillen van de variabelen die in de berekening zijn opgenomen. Hierdoor zijn de resultaten onnauwkeurig en onrealistisch. Om een eerste overzicht te krijgen is de procedure toch nuttig.

Veel nauwkeuriger is de dynamische berekeningsmethode, die zeer exacte resultaten oplevert, maar ook een hogere reken inspanning vereist. De verschillende betalingsdata worden in deze berekeningsmethode gebruikt. Inkomende en uitgaande betalingen die hetzelfde bedrag hebben, maar op verschillende tijdstippen plaatsvinden, hebben verschillende waarden. Dynamische berekening wordt gekenmerkt door discontering en valt daarom binnen het gebied van de financiële wiskunde. Typische rekenmethoden zijn:

Netto contante waarde methode

actuariële rendementsmethode

Lijfrentemethode

De netto-investering is essentieel voor bedrijven om ook in de toekomst inkomsten te kunnen blijven genereren. Ze leiden tot economische groei en worden vooral gemaakt als de rentetarieven laag zijn, omdat de kosten van het krediet ook laag zijn. Beleggers moeten zich bewust zijn van het soort investering dat ze doen en de motivatie achter de investering. Dit is nodig om de juiste belegging berekeningsmethode te kunnen kiezen om een zinvolle beleggingsbeslissing te kunnen nemen.

Bronnen:

Bieg, H.; Kußmaul, H. (2000):

Investerings- en financiering beheer, Vahlen Verlag, München 2000.

ISBN: 3 8006 262 41