Kadaster pagina

Zonder het officieel bijgehouden kadaster zou niemand precies weten wie de eigenaar is van de betreffende grond en gebouwen. Informatie over onroerend goed, zijn verplichtingen en elke verandering van eigenaar wordt officieel geregistreerd in het kadaster. Dit gebeurt door een gerechtsdeurwaarder bij het kadaster. De kadastrale kantoren zijn afdelingen van de plaatselijke arrondissementsrechtbank. Het kadastrale kantoor in wiens district het pand is gelegen is verantwoordelijk. Iedereen die in 2016 een woning heeft verworven, moet een schriftelijke aanvraag indienen bij het respectieve kadaster voor de registratie van de eigendom.

Welke soorten kadaster worden er bijgehouden?

Voor een inschrijving in het kadaster is, naast het aanvraagformulier, een registratie goedkeuring vereist, die wordt afgegeven door de persoon die de eigendom van het onroerend goed overdraagt. De goedkeuring moet worden bevestigd door een notaris. Nieuwe eigenaren die iets specifieks willen laten registreren, moeten verdere documenten indienen, zoals de verklaring van overdracht en een verklaring van geen bezwaar van het belastingkantoor bij de lokale rechtbank. Waar de nieuwe eigendomsrechten worden geregistreerd, hangt af van het soort eigendom en het gebruik ervan. De volgende kadaster types bestaan:

  • Kadaster
  • Kadaster van woningen of mede-eigendom
  • Erfelijk bouw kadaster
  • Kadaster van gebouwen

Elk kadaster is op dezelfde manier gestructureerd, maar heeft een andere inhoud. In het kadaster zijn de eigendomsrechten op de betreffende grond vastgelegd.

In het woning- en mede-eigendom kadaster staan de rechten van de eigenaars van appartementencomplexen vermeld. Naast de eigendom van het appartement heeft de koper ook recht op eigendomsrechten op bijzondere eigendommen zoals een parkeerplaats of een kelder. De verklaring van splitsing van een huis in afzonderlijke appartementen moet worden opgenomen in het woonregister, zodat individuele appartementen indien nodig kunnen worden geërfd of verkocht.

Het erfelijk bouwrecht register bevat alle rechten die het gebruik van een eigendom van derden voor de bouw van een huis mogelijk maken.

Wat staat er in het kadaster?

Het Kadaster Wetboek (GBO) regelt wat er in het kadaster moet worden ingeschreven, hoe het register wordt bijgehouden en welke bevoegdheden de gerechtsdeurwaarders hebben met betrekking tot de registratie en de doorhaling van eigendomsrechten. Naast het eigendomsrecht worden bezwaringen in de vorm van hypotheken op vrijstaande woningen of koopwoningen in het kadaster opgenomen. Dit kan ook betrekking hebben op een verblijfsrecht voor de vorige eigenaar. Deze vloeien meestal voort uit hypotheekleningen of grondlasten

1,2 miljard via bouw financiering, waarbij de vastgoedobjecten in onderpand zijn gegeven voor verstrekte leningen.

Dit kunnen ook annuïteiten zijn ten gunste van de vorige eigenaar. Als er verschillende schuldeisers worden geregistreerd, registreert het kadaster ook de onderlinge rangorde van de bezwaringen. De inschrijvingen zijn openbaar, zodat iedereen op het register kan vertrouwen tot het tegendeel is bewezen.

Een kadastrale inschrijving kan zelfs belangrijk zijn voor het huurrecht, bijvoorbeeld als er een permanent verblijfsrecht voor de condominium is geregistreerd of als de huurder niet zeker weet of er al een verandering van eigenaar heeft plaatsgevonden voor de woning. De GBO regelt ook de voorschriften voor de controle van het kadaster. Iedereen die een legitiem belang kan aantonen, kan de pagina’s van het kadaster inzien. Notarissen, openbaar aangestelde ingenieurs en overheidsmedewerkers die professioneel betrokken zijn bij vastgoedzaken zijn vrijgesteld van de bewijsplicht. Potentiële kopers, huurders, erfgenamen of schuldeisers moeten daarentegen een aanvraag tot inzage indienen. In het kader van de automatische registratie van de kadastrale gegevens werd ook de procedure voor het automatisch opvragen van kadasters bij wet geregeld. Deelname aan de geautomatiseerde opvraagprocedure geeft de houder het recht om online kennis te nemen van de gegevens en de inhoud van de afzonderlijke kadastrale pagina’s in de drukkerij op te vragen. De toelating om de opvragingsprocedure te gebruiken is onderworpen aan bepaalde technische en gegevensbescherming voorwaarden, alsook aan een verslag van de inspectie. Het wordt toegekend aan personen die regelmatig kadasters moeten inspecteren voor zakelijke doeleinden. Ook hiervoor worden kosten in rekening gebracht.

Hoe is een kadaster pagina opgebouwd?

Terwijl het kadaster vroeger uitsluitend bestond uit een losbladige verzameling, bestaat er al enige tijd een elektronisch geregistreerde compilatie van kadastrale pagina’s.

Elke kadastrale pagina bestaat uit vijf delen. De inscriptie vertegenwoordigt de inscriptie van het kadaster. Het bevat de rechtbank die de kadaster pagina bijhoudt, het volgnummer ervan en het kadaster district. Voor elk eigendom wordt een aparte kadastrale pagina bijgehouden, die in detail wordt beschreven in het kadaster. De woning wordt gekenmerkt door de wijk, het perceel, het type van de landbouw en de locatie of grootte. Dit wordt gespecificeerd door het kadasterbureau. Het kadaster toont doorgangsrechten en geeft aan of het onroerend goed is ontstaan door aankoop, splitsing of aansluiting.

In deel I van het kadaster blad worden de eigenaars of gemeenschappen van eigenaars en de reden van de inschrijving vermeld. Er wordt opgemerkt waarop de eigendomsverkrijging is gebaseerd: op een erfenis, een beslissing om het eigendom in een verplichte veiling of een overdracht af te breken. Het transport maakt het mogelijk om te traceren wanneer de woning in andere handen is overgegaan en registreert de overeenkomst tussen de oude en de nieuwe eigenaar. Deel II bevat alle lasten en beperkingen die van invloed zijn op de woning, met uitzondering van de hypotheken. Dit kunnen zijn: permanent verblijfsrecht, permanent gebruiksrecht, recht op terugkerende voordelen van het eigendom, vruchtgebruiksrecht, voorkeursrecht en erfelijk bouwrecht, beperkingen zoals uitvoering van testamenten, verplichte veiling en insolvabiliteit berichten of het bericht van overdracht.

Samenvatting

Alle rechten en bezwaringen in verband met onroerend goed moeten volgens de wettelijke voorschriften in het kadaster worden geregistreerd.

De wettelijke basis voor de registraties is de GBO.

Alle kadastrale rechten en rechten die gelijkwaardig zijn aan grond moeten worden geregistreerd bij het kadaster. Elk perceel krijgt een eigen kadaster pagina.

Er zijn vier verschillende soorten kadasters, de inschrijvingen genieten het vertrouwen van het publiek.

De kadastrale pagina’s zijn uniform gestructureerd en bevatten een inscriptie, een inventaris en drie delen.

Kadasters worden als openbare registers bijgehouden, maar zijn niet voor iedereen toegankelijk. Het kadaster kan worden geraadpleegd door iedereen die ten overstaan van het kadaster kan aantonen dat hij er een gerechtvaardigd materieel of economisch belang bij heeft.

De kadastrale pagina’s zijn elektronisch gedocumenteerd en de goedkeuring van de geautomatiseerde opvraagprocedure geeft recht op online inzage van het kadaster.