Korte verkoop

Korte verkoop is de verkoop van effecten die op het moment van de verkoop niet in eigendom zijn.

Op de beurs kunt u effecten verkopen die niet eens in uw portefeuille zijn opgenomen. In het Engels wordt onder short selling verstaan: short sale of short selling. Effecten, deviezen en derivaten zoals opties, futures en grondstoffen kunnen worden gebruikt voor short selling. In het geval van fondsen leent een short seller bijvoorbeeld aandelen om deze op een afgesproken datum aan de uitlener te retourneren. Hij speculeert dat de koers van de effecten tegen die tijd op de beurs zal zijn gedaald. Dit stelt hem in staat om ze te kopen tegen een lagere prijs dan hij ze heeft verkocht. Zijn winst ligt in het verschil tussen de overeengekomen verkoopprijs en de daadwerkelijk betaalde prijs van het aandeel.

Hoe werkt de korte verkoop?

Short selling kan plaatsvinden op de spotmarkt of door middel van een termijntransactie. Spot betekent onmiddellijk of binnen een zeer kort tijdsbestek, meestal twee tot drie werkdagen. Bij de contante transactie moet de short seller de effecten binnen deze korte termijn teruggeven aan de uitlener.

In het geval van een termijntransactie moet het verkochte papier op een later tijdstip worden geleverd. De short seller kan beslissen om het verhandelde effect te kopen en te leveren bij het verstrijken van het futures contract of om zijn positie te sluiten voor het verstrijken van het futures contract. Hij sluit een transactie af in de tegenovergestelde richting, d.w.z. hij koopt het onderpand dat hij eerder te kort heeft verkocht.

Wat zijn de voor- en nadelen?

Short selling kan worden gebruikt om verschillende doelstellingen na te streven. Het merendeel daarvan dient om te speculeren op dalende prijzen op de markten. Voornamelijk institutionele beleggers gebruiken short selling ook om arbitrage opbrengsten tussen spot- en termijnmarkten te genereren door gebruik te maken van hun prijsverschillen. Als een effect tegen de hogere prijs op de termijnmarkt kan worden verkocht, dekt de short seller zich in tegen de lagere spotprijzen. Ten slotte kunnen individuele posities of hele portefeuilles worden afgedekt door middel van baissetransacties door aankopen te combineren met baissetransacties van dezelfde of soortgelijke financiële instrumenten. Voor hedgefondsen maken speculaties over dalende prijzen of hedging strategieën deel uit van het bedrijfsmodel om een maximale winst te behalen.

Met short selling kunnen marktdeelnemers uitzonderlijk hoge rendementen behalen. Dit betekent echter dat men de risico’s niet mag negeren. Als de weddenschap op dalende zekerheid prijzen niet loont, is de short seller genoodzaakt de zekerheid tegen een hogere prijs te kopen om aan zijn leveringsverplichting te voldoen. Het potentiële verlies kan onbeperkt zijn. In extreme gevallen is het mogelijk dat het financiële instrument niet tijdig op de markt kan worden aangekocht als gevolg van liquiditeitsproblemen of regelgeving. In dit geval kan de koper van de zekerheid zich terugtrekken uit de termijntransactie en een vergoeding eisen van de short seller. De leenvergoeding, de transactiekosten en de rente op de geleende activa verminderen het rendement van de short transactie.

Wat moeten beleggers in gedachten houden als ze short gaan?

Als de short seller de effecten van andere marktpartijen leent, is er sprake van een gedekte short transactie. In het geval van ongedekte short-verkopen is de belegger niet eigenaar van de effecten en leent hij ze ook niet, zodat het risico van verlies door het mislukken van de transactie of door koersbewegingen die tegen de verwachtingen van de verkoper ingaan, oneindig toeneemt. Aangezien dit ook een beslissende invloed kan hebben op de prijzen op de markten, is ongedekte baissetransacties zeer omstreden. Ongedekte baissetransacties in bepaalde effecten werden tijdens de laatste grote financiële crisis in Duitsland tijdelijk verboden. Sinds 1 november 2012 is de EU-regelgeving inzake ongedekte baissetransacties van kracht, die onder meer voorziet in een verbod op dergelijke transacties in aandelen, overheidsobligaties en kredietverzuimswaps, alsook in transparantieregels. Short sales zijn echter niet per se te veroordelen, omdat ze kunnen bijdragen aan de liquiditeit van de markten en de risico’s in de portefeuilles tot een minimum kunnen beperken. Short selling wordt echter twijfelachtig wanneer het wordt gedreven door belangen die in strijd zijn met of zelfs schade toebrengen aan die van andere marktdeelnemers. Zo gebruiken dubieuze beleggers short selling om verkeerde informatie te verspreiden en zo de effecten prijzen te drukken. Beleggingsfondsen lenen bijvoorbeeld aandelen uit aan hedgefondsen, die deze gebruiken om te wedden op dalende prijzen, ook al hopen de kopers van het fonds op stijgende prijzen.

Conclusie

Short selling maakt het mogelijk om te verdienen aan dalende prijzen. Short selling is echter afhankelijk van de beschikbare effecten, hun liquiditeit en prijsontwikkeling. Particuliere beleggers mogen de risico’s niet onderschatten. Ze kunnen niet alleen leiden tot het totale verlies van het geïnvesteerde kapitaal, maar kunnen ook veel verder gaan als de prijzen van de financiële instrumenten stijgen in plaats van dalen zoals verwacht. Als het niet mogelijk is om de gekozen waarde tegen een lagere prijs in te kopen zoals gepland, kan het zijn dat de short seller te hoge prijzen moet betalen of de koper een vergoeding moet betalen. Short selling is nuttig als bescherming voor geaccumuleerde winsten of voor portefeuilles die moeten worden afgedekt tegen prijsdalingen.

Samenvatting

Baissetransacties worden uitgevoerd met aandelen, deviezen, derivaten of grondstoffen op de spotmarkt en de termijnmarkt.

Short sellers profiteren van dalende prijzen

Belegger verkoopt effecten die hij op dat moment niet in zijn bezit heeft om de financiële instrumenten op een later tijdstip te verwerven tegen een lagere prijs dan de overeengekomen verkoopprijs.

Deze worden gedekt door lenings- en terugkoopovereenkomsten en derivaten, zoals callopties of afwikkeling op dezelfde dag; ongedekte baissetransacties zijn in de EU grotendeels verboden.

Zo worden aandelen geleend van fondsen; de winst voor de short seller is het verschil tussen de overeengekomen verkoopprijs en de aankoopprijs van de geretourneerde aandelen minus de leenprovisie.

Doelstellingen: Het realiseren van winst als gevolg van dalende markten; het afdekken van deposito’s en posities; het benutten van valutaverschillen tussen de spot- en termijnmarkten.

Levering Verbintenissen moeten worden gerespecteerd, en de deelnemers aan de handel moeten daarom hun effecten tegen elke prijs verkrijgen; dit kan leiden tot hoge verliezen of schade als er geen effecten kunnen worden verkregen.