Leningen

Subline

Een lening is meestal een contractueel vastgelegde overdracht van geld of vervangbare goederen.

Over het algemeen wordt onder een lening een contractueel overeengekomen overdracht van geld of vervangbare goederen voor de duur van een bepaalde tijdsperiode verstaan. Vervangbare goederen zijn in deze context goederen die van gelijke waarde en met elkaar uitwisselbaar zijn. Terugbetalingen zijn in de regel gebaseerd op rente.

Vaak wordt lening gebruikt als synoniem voor de term krediet, hoewel de wetgever in Duitsland strikt genomen onderscheid maakt tussen beide vormen.

SOORTEN LENINGEN

Gewoonlijk gaat het om een geldlening met een vaste overeengekomen rentevoet, die jaarlijks aan de leninggever (meestal een bank) moet worden terugbetaald. Om het thema beter te begrijpen, bespreken we hier de bekendste en belangrijkste vormen van leningen in Duitsland:

· Aflossingslening: gedurende de looptijd van de lening blijft het aflossingsbedrag constant en neemt het rentebedrag af.

· Aflossingsvrije lening of bulletlening: het totaalbedrag wordt aan het einde van de looptijd in één keer afgelost.

· Annuïtaire lening: het jaarlijks te betalen bedrag blijft gelijk, waarbij het aflossingsdeel toeneemt en het rentedeel afneemt.

· Lening met winstdeelneming of participatielening: de leninggever ontvangt een deel van de winst of omzet.

· Bouwspaarlening: een lening bij een bouwspaarbank, normaliter voor het financieren van vastgoed.

· Hypothecaire lening: een lening voor het financieren van vastgoed, waarbij het vastgoed wordt gebruikt als onderpand.

· Voorwaartse lening of vervolgfinanciering: de lening wordt op een later moment verstrekt tegen een eerder vastgelegd rentetarief.

LENINGEN IN DE VASTGOEDSECTOR

Voor het financieren van vastgoed zijn verschillende populaire leningsvormen ontstaan.

Bij de klassieke hypothecaire lening heeft de bank dankzij hypotheekrecht op het te financieren vastgoed zekerheid in geval van insolventie. Wat in dit geval aantrekkelijk is voor de leninggever, kan doorwerken in een lagere jaarlijkse rentevoet voor de leningnemer.

Tegenwoordig is de annuïtaire lening echter bijzonder populair. Hierbij staat de termijnbetaling vast tijdens de looptijd van de lening, omdat dit bedrag altijd gelijk blijft. De aflossing is daarbij in eerste instantie gering maar omdat de resterende schuld afneemt, daalt na verloop van tijd het rentedeel en neemt het aflossingsdeel toe.

LENINGEN IN CROWDINVESTING

Voor crowdinvesting zijn participatieleningen of leningen met winstdeelneming voordelig en populair gebleken. Een investeerder die een lening verstrekt aan een bepaald project, ontvangt daarvoor een deel van de winst of de omzet van dat project. De lening is bestemd voor een specifiek doel, bijvoorbeeld het financieren van een startup of een vastgoedproject.