VERKLARING GEGEVENSBESCHERMING

Versie: 2 oktober 2019

§ 1 ALGEMENE INFORMATIE EN VERPLICHTE INFORMATIE GEGEVENSBESCHERMING

De exploitanten van deze website nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en verwerken deze in overeenstemming met de geldende nationale en internationale wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en uitsluitend in het kader van deze Verklaring Gegevensbescherming.

Als u gebruikmaakt van deze website, worden diverse persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kan worden. In deze Verklaring Gegevensbescherming leggen wij uit welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en voor welk doel dat gebeurt. Indien u vragen heeft over deze Verklaring Gegevensbescherming of over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met

INFORMATIE OVER DE VERANTWOORDELIJKE INSTANTIE

De verantwoordelijke instantie voor de verwerking van gegevens op deze website is:

Exporo Investment GmbH

Am Sandtorkai 70

20457 Hamburg

Telefoon: +49 (0)40 / 228 686 99 - 0

E-mail: datenschutz@exporo.com

Hierna genoemd: Exporo

Grondslag voor de verwerking van gegevens

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van i) uw toestemming, ii) voor de uitvoering van een contractuele relatie, iii) op basis van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking of iv) voor de uitvoering van een wettelijke taak of een taak van algemeen belang.

HERROEPING VAN UW TOESTEMMING VOOR DE GEGEVENSVERWERKING

Indien de gegevensverwerking op basis van uw uitdrukkelijke toestemming plaatsvindt, kan deze toestemming te allen tijde zonder opgaaf van redenen en met werking voor de toekomst worden herroepen. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De

rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot aan de herroeping blijft door de herroeping onaangetast.

RECHT VAN BEZWAAR TEGEN HET VERZAMELEN VAN GEGEVENS IN SPECIALE GEVALLEN EN TEGEN DIRECT MARKETING (ART. 21 AVG)

Als de gegevens worden verwerkt op basis van het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke of voor de vervulling van een taak van algemeen belang die aan de verwerkingsverantwoordelijke is overgedragen (art. 6 lid 1 punt e of f AVG), heeft u te allen tijde het recht om vanwege redenen die met uw specifieke situatie verband houden, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De betreffende wettelijke grondslag waar een verwerking op berust, vindt u in deze Verklaring Gegevensbescherming. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering (bezwaar conform art. 21 lid 1 AVG).

Wanneer uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering die betrekking heeft op direct marketing. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens daarna niet meer ten behoeve van directe marketing gebruikt (bezwaar conform art. 21 lid 2 AVG).

Rechten van betrokkenen

Op grond van de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming heeft u uitgebreide rechten met betrekking tot uw gegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar datenschutz@exporo.com. Deze rechten omvatten in het bijzonder:

Recht van inzage

Op verzoek zal Exporo u binnen de wettelijk periode voorzien van uitgebreide informatie over alle gegevens die over u zijn opgeslagen bij Exporo. Deze informatie omvat naast de persoonsgegevens ook het doel en de aard van de verwerking.

Recht op rectificatie

U heeft te allen tijde het recht tegenover Exporo om uw persoonsgegevens te laten corrigeren, aanvullen of wijzigen. Eventueel verlangt Exporo een bewijs van uw identiteit van u, voordat Exporo aan dit recht kan voldoen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om, voor zover dit technisch mogelijk is, alle gegevens die bij Exporo over u zijn opgeslagen, over te dragen aan een ander bedrijf.

Recht op wissen

Op uw verzoek zal Exporo alle persoonsgegevens over u die bij Exporo zijn opgeslagen binnen de wettelijk voorgeschreven termijn verwijderen. Indien er een wettelijke bewaartermijn bestaat,

worden de gegevens pas na het verstrijken van deze termijn gewist. Deze gegevens worden intern geblokkeerd voor verder gebruik.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

(1) Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij doorgaans tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de controle heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

(2) Als uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn of worden verwerkt, kunt u in plaats van verwijdering ook beperking van de gegevensverwerking eisen.

(3) Als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u ze toch nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen, dan heeft u het recht om in plaats van verwijdering de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

(4) Als u conform art. 21 lid 1 AVG bezwaar heeft gemaakt, moet een afweging tussen uw en onze belangen worden gemaakt. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen er zwaarder wegen, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Wanneer u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, dan mogen deze gegevens – met uitzondering van de opslag ervan – slechts worden verwerkt met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of voor een lidstaat.

RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ DE BEVOEGDE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

In het geval van een inbreuk op de AVG heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, hij zijn werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens (zie autoriteitpersoonsgegevens.nl voor meer informatie). Het recht om een klacht in te dienen bestaat onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte.

Gegevensbeveiliging

SSL- resp. TLS-versleuteling

Deze pagina maakt om veiligheidsredenen en ter beveiliging van de verzending van vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u aan ons als exploitant van de pagina zendt, gebruik van een SSL- resp. TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit, dat in de adresregel van de browser niet “http://” maar “https://” staat en aan het symbool van het slotje in uw browserregel.

Als de SSL- resp. TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons doorzendt, niet door derden worden meegelezen.

Versleuteld betalingsverkeer op deze website

Indien u na het afsluiten van een contract waar betaling voor vereist is verplicht bent om uw betaalgegevens (bijv. bankrekeningnummer bij automatische afschrijving) aan ons door te geven, dan zijn deze gegevens nodig voor de afhandeling van de betaling.

Het betaalverkeer via de gebruikelijke betaalmethodes (automatische incasso) wordt uitsluitend uitgevoerd via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit, dat in de adresregel van de browser niet “http://” maar “https://” staat en aan het symbool van het slotje in uw browserregel.

Bij versleutelde communicatie kunnen uw betaalgegevens, die u aan ons doorgeeft, niet door derden worden meegelezen.

§ 2 FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING WETTELIJK VOORGESCHREVEN FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Wij hebben voor onze onderneming een externe functionaris voor gegevensbescherming benoemd. Deze bereikt u op:

Exporo Investment GmbH

Datenschutzbeauftragte

Am Sandtorkai 70

20457 Hamburg

Telefoon: +49 (0)40 / 228 686 99 - 0

E-mail: datenschutz@exporo.com

§ 3 REGISTRATIE VAN GEGEVENS OP ONZE WEBSITE COOKIES

Onze internetpagina’s maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen door uw browser.

Er zijn 3 categorieën van cookies:

• Cookies die absoluut noodzakelijk zijn om de basisfuncties van de website te waarborgen.

• Functionele cookies om de prestaties van de website te waarborgen.

• Gerichte cookies om de gebruikerservaring te verbeteren.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden na uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven opgeslagen op uw eindapparaat, tot u deze wist. Dankzij deze cookies kunnen wij uw browser bij uw volgende bezoek weer herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over de plaatsing van cookies en cookies alleen in het individuele geval toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen uitsluiten of in het algemeen en het automatisch wissen van de cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn voor het uitvoeren van het elektronische communicatieproces of voor het beschikbaar stellen van bepaalde door u gewenste functies (bijv. de winkelmandfunctie), worden opgeslagen op basis van een gerechtvaardigde belang van Exporo (art. 6 lid 1 punt f AVG). De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd leveren van zijn diensten. Voor zover er andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze Verklaring Gegevensbescherming afzonderlijk behandeld.

SERVERLOGBESTANDEN

Door de provider van de pagina’s wordt automatisch informatie verzameld en opgeslagen in zogenaamde serverlogbestanden, die automatisch door uw browser aan ons worden verzonden. Dit betreft:

• type en versie van de browser

• gebruikt besturingssysteem

• referrer-URL

• hostnaam van de oproepende computer

• tijdstip van de serveraanvraag

• IP-adres

Deze gegevens worden niet met andere informatiebronnen samengevoegd.

De registratie van deze gegevens geschiedt op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch probleemloze weergave en de verbetering van zijn website – hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

NEW RELIC – SERVER MONITORING EN ERROR TRACKING

Met behulp van server monitoring & error tracking garanderen wij de beschikbaarheid en integriteit van onze website. De gegevens die daarbij worden verwerkt, gebruiken wij om onze website technisch te optimaliseren.

Voor deze doeleinden maken wij gebruik van de dienst New Relic, Inc. Attn: Legal Department 188 Spear Street, Suite 1200 San Francisco, CA 94105, VS. New Relic is gecertificeerd onder de EU-VS-privacyschild-overeenkomst en biedt hiermee een garantie voor naleving van de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNPiAAO&status=Active).

New Relic verwerkt geaggregeerde prestatiegegevens, d.w.z. gegevens over prestaties en capaciteit en vergelijkbare technische waarden, die informatie geven over de stabiliteit en mogelijke opvallende zaken van onze website. In het geval van fouten en opvallende zaken worden individuele aanvragen van gebruikers van onze website pseudoniem geregistreerd om oorzaken van problemen te identificeren en te elimineren. In dit geval betekent pseudoniem in het bijzonder dat de IP-adressen van de gebruikers zonder de laatste twee cijfers worden opgeslagen (zogenaamd IP-masking). De geaggregeerde gegevens worden na drie maanden gewist, de gepseudonimiseerde gegevens na zeven dagen.

Wij maken gebruik van New Relic op basis van onze gerechtvaardigde belangen bij de veiligheid, nauwkeurigheid en optimalisatie van onze website overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f AVG.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door New Relic vindt u in de privacyverklaring van de dienst: https://newrelic.com/termsandconditions/privacy

CONTACTFORMULIER/chat-tool

Als u ons per contactformulier aanvragen toezendt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de contactgegevens die u daar aangeeft, bij ons opgeslagen. Dit doen wij uitsluitend om de aanvraag te kunnen bewerken en voor het geval er nog aansluitende vragen zijn. Deze gegevens geven wij niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de gegevens die u in het contactformulier aangeeft, geschiedt dus uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG). U kunt deze toestemming op elk moment herroepen. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot aan de herroeping blijft door de herroeping onaangetast.

De door u in het contactformulier vermelde gegevens worden door ons bewaard tot u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming voor de opslag herroept of het doeleinde voor de gegevensopslag wegvalt (bijv. zodra de bewerking van uw aanvraag afgesloten is). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven hierdoor onaangetast.

AANVRAAG PER E-MAIL, TELEFOON OF FAX

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, met inbegrip van alle daaruit volgende persoonsgegevens (naam, verzoek), door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw verzoek. Deze gegevens geven wij niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6, lid 1, punt b AVG, voor zover uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG) en/of op onze gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 punt f AVG), aangezien wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de effectieve afhandeling van de aan ons gerichte onderzoeken.

De gegevens die u aan ons verzendt via contactverzoeken, worden door ons bewaard tot u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming voor de opslag herroept of het doeleinde voor de gegevensopslag wegvalt (bijv. zodra de bewerking van uw verzoek afgesloten is). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven hierdoor onaangetast.

AANMELDING OP DEZE WEBSITE

U kunt u aanmelden op onze website om extra functies op de site te gebruiken. De gegevens die u voor dit doel invoert, gebruiken wij alleen voor het gebruik van het betreffende aanbod of de betreffende dienst waarvoor u zich heeft aangemeld. De bij de aanmelding gevraagde verplichte gegevens moeten volledig worden aangegeven. Anders zullen we de aanmelding weigeren.

De verwerking van de gegevens die u bij de aanmelding invoert, geschiedt dus op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG). U kunt een reeds door u verleende toestemming op elk moment herroepen. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die reeds heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

De gegevens die bij de aanmelding worden geregistreerd, worden door ons opgeslagen zolang u op onze website aangemeld bent en vervolgens gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven hierdoor onaangetast.

AANMELDING MET FACEBOOK CONNECT

In plaats van u direct op onze website aan te melden, kunt u zich via Facebook Connect aanmelden. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland.

Als u kiest voor aanmelding via Facebook Connect en op de knop “Login with Facebook” / “Connect with Facebook” klikt, wordt u automatisch doorgestuurd naar het platform van Facebook. Daar kunt u inloggen met uw gebruiksgegevens. Hierdoor wordt uw Facebook-profiel aan onze website of diensten gekoppeld. Deze koppeling geeft ons toegang tot uw gegevens die op Facebook zijn opgeslagen. Dit zijn vooral:

• Facebooknaam
• Facebookprofiel en omslagfoto
• Facebook-omslagfoto
• e-mailadres opgeslagen op Facebook
• Facebook-ID
• Facebook-vriendenlijsten
• Facebook-likes (“Vind ik leuk”-informatie)
• Geboortedatum
• Geslacht
• Land
• Taal

Deze gegevens worden gebruikt om uw account in te stellen, beschikbaar te stellen en te personaliseren.

De aanmelding met Facebook-Connect en de bijbehorende gegevensverwerkingsprocedures zijn gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken.

Zie voor meer informatie de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Facebook. Deze vindt u op: **https://de-de.facebook.com/about/privacy/ **en https://de-de.facebook.com/legal/terms/

VERWERKING VAN GEGEVENS (KLANT- EN CONTRACTGEGEVENS)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen als deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming, uitvoering of wijziging van de rechtsverhouding (bestandsgegevens). Dat gebeurt op basis van art. 6 lid 1 punt b AVG, waarin de verwerking van gegevens toegestaan is voor het uitvoeren van een overeenkomst of voor het nemen van maatregelen voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst. Persoonsgegevens via het gebruik van onze internetpagina’s (gebruiksgegevens) worden door ons alleen verzameld, verwerkt en gebruikt als dit noodzakelijk is om het gebruik van de dienst voor de gebruiker mogelijk te maken of dit gebruik af te rekenen.

De verzamelde klantgegevens worden na afsluiting van de order of beëindiging van de zakelijke relatie gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven hierdoor onaangetast.

GEGEVENSOVERDRACHT BIJ HET SLUITEN VAN OVEREENKOMSTEN VOOR DIENSTEN EN DIGITALE INHOUD

Wij geven persoonlijke gegevens alleen aan derden door als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld aan de kredietinstelling die belast is met de verwerking van betalingen.

Verdere overdracht van de gegevens zal niet plaatsvinden of zal alleen plaatsvinden als u uitdrukkelijk met de overdracht heeft ingestemd of als dit noodzakelijk is in het kader van het gerechtvaardigde belang. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden uw gegevens niet doorgegeven aan derden, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

Basis voor de verwerking is art. 6 lid 1 punt b AVG, waarin de verwerking van gegevens toegestaan is voor het uitvoeren van een overeenkomst of voor het nemen van maatregelen voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst.

§ 4 ANALYSETOOLS EN RECLAME

GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. De informatie over uw gebruik van deze website die door het cookie gegenereerd wordt, wordt doorgaans doorgezonden aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

De opslag van cookies van Google Analytics en het gebruik van deze analysetool geschiedt op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gedrag van gebruikers om zijn internetpagina’s en ook zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om verdere diensten in verband met het website- en internetgebruik aan de exploitant van de website te leveren. Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics is verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browserplug-in

U kunt voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. Daarnaast kunt u voorkomen dat de informatie over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) die door het cookie gegenereerd werd, aan Google wordt doorgezonden en deze gegevens door Google worden verwerkt. Hiervoor dient u de browserplug-in te downloaden en te installeren, die via de volgende link beschikbaar is: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Bezwaar tegen registratie van gegevens

U kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op onderstaande link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, dat de registratie van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website voorkomt: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Verwerking

Wij hebben met Google een verwerkingsovereenkomst gesloten en zetten bij het gebruik van Google Analytics de strenge voorschriften van de Duitse autoriteiten voor gegevensbescherming volledig om.

HEAP ANALYTICS

Wij maken ook gebruik van Heap Analytics, een webanalysedienst van Heap Analytics, Inc., 116 Natoma St., San Francisco, CA 94105, VS (“Heap Analytics”). Heap Analytics maakt gebruik van zog. “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van uw gebruik van de website mogelijk is. De informatie over uw gebruik van deze website die door het cookie gegenereerd wordt, wordt doorgaans doorgezonden aan een server van Heap Analytics in de VS en daar opgeslagen. Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Heap Analytics is verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Heap Analytics. In opdracht van de exploitant van deze website zal Heap deze informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om verdere diensten in verband met het website- en internetgebruik aan de exploitant van de website te leveren. U kunt voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. Meer informatie vindt u op de website van de aanbieder op https://heapanalytics.com

BING ADS

Binnen onze website maken wij op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. ons belang bij de analyse, de optimalisatie en de economische exploitatie van onze website in de zin van art. 6 lid 1 punt f AVG) gebruik van de conversion- en trackingtool “Bing Ads” van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS. Microsoft slaat hierbij cookies op de apparaten van de gebruikers op om een analyse van het gebruik van onze website door de gebruikers mogelijk te maken, voor zover gebruikers onze website via een Microsoft Bing-advertentie hebben bereikt (zogenaamde “conversiemeting”). Op deze manier kunnen Microsoft en wij herkennen dat iemand op een advertentie heeft geklikt, is doorgeleid naar onze website en een vooraf bepaalde doelpagina (zogenaamde “conversiepagina”) heeft bereikt. We komen hierbij alleen het totale aantal gebruikers te weten dat op een Bing advertentie heeft geklikt en vervolgens naar de conversiepagina is doorgeleid. Er worden geen IP-adressen opgeslagen. Er worden geen persoonlijke gegevens over de identiteit van de gebruikers meegedeeld.

Microsoft is gecertificeerd onder de EU-VS-privacyschild-overeenkomst en biedt hiermee een garantie voor naleving van de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active).

Als gebruikers niet wensen deel te nemen aan het trackingproces van Bing Ads, kunnen ze ook het instellen van een cookie dat hiervoor nodig is uitschakelen via de browserinstellingen of de opt-out pagina van Microsoft gebruiken: http://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out

Meer informatie over gegevensbescherming en de door Microsoft Bing Ads gebruikte cookies vindt u in de privacyverklaring van Microsoft: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

HOTJAR

Deze website maakt gebruik van Hotjar. Aanbieder is Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (website: https://www.hotjar.com).

Hotjar is een hulpmiddel voor het analyseren van uw gebruikersgedrag op onze website. Met Hotjar kunnen we onder andere uw muis- en scrollbewegingen en muisklikken registreren. Hotjar kan ook bepalen hoe lang u met de cursor op een bepaalde plaats bent gebleven. Hotjar gebruikt deze informatie om zogenaamde heatmaps te maken, die kunnen worden gebruikt om te bepalen welke delen van de website bezoekers van de website vooral bekijken.

Daarnaast kunnen we bepalen hoe lang u op een pagina bent gebleven en wanneer u deze heeft verlaten. We kunnen ook bepalen op welk moment u uw invoer in een contactformulier heeft afgebroken (zogenaamde conversion-funnels).

Daarnaast kan Hotjar worden gebruikt om directe feedback te krijgen van websitebezoekers. Deze functie dient ter verbetering van de internetpagina’s van de exploitant van de website.

Hotjar maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen door uw browser. Ze dienen om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Met deze cookies kan in het bijzonder worden bepaald of onze website is bezocht met een bepaald eindapparaat of dat de functies van Hotjar voor de betreffende browser zijn uitgeschakeld. Hotjar-cookies blijven opgeslagen op uw eindapparaat tot u deze wist.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over de plaatsing van cookies en cookies alleen in het individuele geval toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen uitsluiten of in het algemeen en het automatisch wissen van de cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Het gebruik van Hotjar en de opslag van Hotjar-cookies geschiedt op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gedrag van gebruikers om zijn internetpagina’s en ook zijn reclame te optimaliseren.

Hotjar deactiveren

Als u het verzamelen van gegevens door Hotjar wilt uitschakelen, klik dan op de volgende link en volg de instructies: https://www.hotjar.com/opt-out

Houd er rekening mee dat Hotjar voor elke browser of elk eindapparaat afzonderlijk moet worden gedeactiveerd.

Meer informatie over Hotjar en de geregistreerde gegevens vindt u in de privacyverklaring van Hotjar onder de volgende link: https://www.hotjar.com/privacy

Verwerkingsovereenkomst

We hebben met Hotjar een verwerkingsovereenkomst gesloten om de strenge Europese regels voor gegevensbescherming toe te passen.

MATOMO (VOORHEEN PIWIK)

Deze website maakt gebruik van de open source webanalysedienst Matomo. Matomo maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van uw gebruik van de website mogelijk is. Daarvoor wordt de door het cookie verzamelde informatie over het gebruik van deze website op onze server opgeslagen. Het IP-adres wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen.

Matomo-cookies blijven opgeslagen op uw eindapparaat tot u deze wist.

De opslag van Matomo-cookies en het gebruik van deze analysetool geschiedt op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de geanonimiseerde analyse van het gedrag van gebruikers om zijn internetpagina’s en ook zijn reclame te optimaliseren.

De informatie over het gebruik van deze website die door het cookie wordt verzameld, wordt niet doorgegeven aan derden. U kunt voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken.

Als u niet akkoord gaat met de opslag en het gebruik van uw gegevens, dan kunt u de opslag en het gebruik hier uitschakelen. In dit geval zal een opt-out-cookie worden opgeslagen in uw browser om te voorkomen dat Matomo de gebruiksgegevens opslaat. Als u uw cookies wist, wordt ook het Matomo opt-out-cookie gewist. De opt-out moet opnieuw worden geactiveerd wanneer u onze site opnieuw bezoekt.

https://pa.videobeat.net/index.php

GOOGLE ADSENSE

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een dienst voor het integreren van advertenties van Google Inc. (“Google”). Aanbieder is de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google AdSense maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van uw gebruik van de website mogelijk is. Google AdSense maakt ook gebruik van zogenaamde webbakens (onzichtbare grafische afbeeldingen). Via deze webbakens kan informatie zoals het bezoekersverkeer op deze pagina’s worden geanalyseerd.

De door cookies en webbakens gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) en levering van reclameformats worden overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Google kan deze informatie doorgeven aan contractpartners van Google. Google zal uw IP-adres echter niet samenvoegen met andere gegevens die door u zijn opgeslagen.

De opslag van AdSense-cookies geschiedt op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gedrag van gebruikers om zijn internetpagina’s en ook zijn reclame te optimaliseren.

U kunt de installatie van cookies op uw computer voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

TABOOLA

Taboola bepaalt met behulp van cookies welke websites u regelmatig bezoekt en hoe u zich door onze website verplaatst. Hiervoor worden apparaatgerelateerde gegevens en protocolgegevens verzameld en gebruiksprofielen gegenereerd met gebruik van pseudoniemen. Deze gebruiksprofielen worden niet samengevoegd met gegevens over de drager van het pseudoniem. Aan de hand van de gebruiksprofielen kunnen geen conclusies worden getrokken over uw persoonlijke gegevens. Uw IP-adres wordt bijvoorbeeld ingekort aan Taboola doorgegeven.

https://www.taboola.com/privacy-policy

VISUAL WEBSITE OPTIMIZER

Binnen onze website maken wij op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. ons belang bij de analyse, de optimalisatie en de economische exploitatie van onze website in de zin van art. 6 lid 1 punt f AVG) gebruik van de dienst Visual Website Optimizer (een aanbod van Wingify Software Private Limited, 404, Gopal Heights, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, India).

We gebruiken ook Visual Website Optimizer, een webanalysedienst van Wingify, Inc. (“VWO”). Dit is een webanalysedienst van Wingify, 14th Floor, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, India. Visual Website Optimizer wordt gebruikt om de gebruikersvriendelijkheid van bepaalde pagina’s te testen. Daarbij worden anonieme meetwaarden over het gebruikersgedrag verzameld. Wij kunnen deze anonieme meetwaarden op

geen enkele manier aan uw persoon koppelen, bijvoorbeeld door het koppelen van uw IP-adres of op een andere manier. Om zinvolle testresultaten te verkrijgen, worden ook zogenaamde cookies gebruikt, d.w.z. het programma gebruikt de functie van uw browser om tijdelijk informatie op te slaan en deze informatie later op te roepen. Voor zover de cookies niet al aan het einde van de sessie verlopen, zijn ze maximaal 100 dagen beschikbaar (meer informatie vindt u hier: https://vwo.com/knowledge/cookies-used-by-vwo/). U kunt de cookies in uw browser op elk moment wissen. Daarnaast kunt u zich volledig onttrekken aan deelname aan de tests via deze link: **https://vwo.com/opt-out/ **Meer informatie over gegevensbescherming vindt u hier: https://vwo.com/terms-conditions/

GOOGLE ANALYTICS REMARKETING

Onze sites maken gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de cross-device functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Aanbieder is de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Met deze functie kunnen reclamegroepen die met Google Analytics Remarketing zijn gemaakt, worden gekoppeld aan de cross-device functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen interessegerelateerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die zijn aangepast aan uw eerdere gebruik en surfgedrag op een eindapparaat (bijv. mobiele telefoon), ook op een van uw andere eindapparaten (bijv. tablet of pc) worden weergegeven.

Als u hiervoor toestemming heeft gegeven, koppelt Google uw web- en app-browsergeschiedenis voor dit doel aan uw Google-account. Op deze manier kunnen op elk apparaat waarop u zich met uw Google-account aanmeldt, dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen worden weergegeven.

Om deze functie te ondersteunen, verzamelt Google Analytics google-geauthenticeerde gebruiker-ID’s die tijdelijk aan onze Google Analytics-gegevens worden gekoppeld. Op deze manier kan Google Analytics doelgroepen definiëren en creëren voor apparaatoverschrijdende reclame.

U kunt permanent bezwaar maken tegen apparaatoverschrijdende remarketing/targeting door gepersonaliseerde reclame in uw Google-account uit te schakelen. Klik hiervoor op deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Meer informatie hierover en het privacybeleid van Google vindt u in de privacyverklaring van Google op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de

GOOGLE ADWORDS EN GOOGLE CONVERSION TRACKING

Deze website gebruikt Google AdWords. AdWords is een online reclameprogramma van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”).

In het kader van Google AdWords maken wij gebruik van het zogenaamde conversion tracking. Als u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt er een cookie opgeslagen voor conversion tracking. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die de internetbrowser op de computer van de gebruiker opslaat. Deze cookies vervallen na 30 dagen en dienen niet om de persoon van de gebruiker te identificeren. Bezoekt de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website en het cookie is nog niet vervallen, dan kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie geklikt heeft en naar deze pagina is doorgeleid.

De opslag van “conversion cookies” en het gebruik van deze trackingtools geschiedt op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gedrag van gebruikers om zijn internetpagina’s en ook zijn reclame te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google conversion tracking vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de

FACEBOOK PIXEL

Voor meting van conversie maakt onze website gebruik van de trackingpixel van Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (“Facebook”).

Zo kan het gedrag van de bezoekers aan de site worden gevolgd, nadat deze door klikken op een Facebook-advertentie naar de website van de aanbieder zijn doorgeleid. Daardoor kan de effectiviteit van de Facebook-reclames worden geanalyseerd voor statistische doeleinden en doeleinden van marktonderzoek en kunnen toekomstige reclamecampagnes worden verbeterd.

Voor ons als exploitant van deze website zijn de verzamelde gegevens anoniem. We kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken overeenkomstig de Facebook-richtlijn voor gebruik van gegevens. Daardoor kan Facebook het plaatsen van advertenties op pagina’s van Facebook en buiten Facebook mogelijk maken. Dit gebruik van de gegevens kan door ons als exploitant van de pagina niet worden beïnvloed.

Het gebruik van de Facebook-pixel geschiedt op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij effectieve reclamemaatregelen met inbegrip van de sociale media.

In de privacybepalingen van Facebook vindt u meer informatie over de bescherming van uw privésfeer: https://de-de.facebook.com/about/privacy/

U kunt bovendien de remarketingfunctie “Custom Audiences” in het gedeelte Instellingen voor advertenties op **https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen **uitschakelen. Daarvoor moet u bij Facebook aangemeld zijn.

Als u niet over een Facebook-account beschikt, kunt u reclame op basis van gebruik door Facebook deactiveren op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/

WEBTREKK

Wij gebruiken de Webtrekk Report Tool van Webtrekk GmbH. Hiermee verzamelen wij statistische gegevens over onze online activiteiten en het gebruik ervan om deze te optimaliseren. Webtrekk GmbH is gecertificeerd voor gegevensbescherming op het gebied van web controlling. U kunt een opt-out cookie instellen om web controlling door Webtrekk GmbH uit te schakelen. Voor deze uitsluiting en uw bezwaar klikt u hier.

§ 5 NIEUWSBRIEF

NIEUWSBRIEFGEGEVENS

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres nodig en gegevens waarmee wij kunnen controleren dat u de houder van het aangegeven e-mailadres bent en akkoord bent met de ontvangst van de nieuwsbrief. Overige gegevens worden niet dan wel alleen op vrijwillige basis verzameld. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verzending van de aangevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens die u in het aanmeldformulier voor de nieuwsbrief vermeldt, geschiedt dus uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG). De verleende toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor de verzending van de nieuwsbrief kunt u op elk moment herroepen door middel van een e-mail aan datenschutz@exporo.com of bijvoorbeeld via de link “Afmelden” in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die reeds heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

De gegevens die wij over u opslaan voor het verzenden van de nieuwsbrief, zullen wij bewaren tot u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Daarna worden deze gegevens gewist. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons werden opgeslagen blijven hierdoor onaangetast.

Aanbieder van verzenddiensten

De nieuwsbrief wordt verzonden door de aanbieder van verzenddiensten Drip [https://www.drip.com/]. Het privacybeleid van de aanbieder van verzenddiensten kunt u hier lezen: [https://www.drip.com/terms].

Wij maken gebruik van de aanbieder van verzenddiensten op basis van onze gerechtvaardigde belangen overeenkomstig art. 6 lid 1 punt f AVG en een verwerkingsovereenkomst volgens art. 28 lid 3 zin 1 AVG.

Het gebruik van de doorgegeven persoonsgegevens door de aanbieder van de verzenddiensten gebeurt uitsluitend in opdracht van Exporo en op basis van de verwerkingsovereenkomst. Bovendien heeft de aanbieder van de verzenddienst het recht om de doorgestuurde gegevens van de ontvanger in pseudonieme vorm, d.w.z. zonder toewijzing aan een gebruiker, te gebruiken om zijn eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijv. voor technische optimalisatie van de verzending en de presentatie van de nieuwsbrief of voor statistische doeleinden.

§ 6 PLUG-INS EN TOOLS

GOOGLE TAG MANAGER

Google Tag Manager is een oplossing waarmee we via een interface zogenaamde websitetags kunnen beheren (en dus bijv. Google Analytics en andere Google-marketingdiensten kunnen integreren in onze website). De Tag Manager zelf (die de tags implementeert) verwerkt geen persoonsgegevens van de gebruikers. Met betrekking tot de verwerking van de

persoonsgegevens van de gebruikers wordt verwezen naar de volgende informatie over de Google-diensten. Gebruiksvoorwaarden:

https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

GOOGLE WEB FONTS

Voor de uniforme weergave van lettertypen maakt deze pagina gebruik van zogenaamde webfonts, die door Google ter beschikking worden gesteld. Bij het oproepen van een pagina laadt uw browser de benodigde webfonts in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Voor dit doeleinde moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor ontvangt Google de informatie dat onze website via uw IP-adres opgeroepen werd. Het gebruik van Google Web Fonts geschiedt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke weergave van onze internetpagina’s. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 punt f AVG.

Als uw browser Web Fonts niet ondersteunt, zal uw computer een standaard lettertype gebruiken.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op **https://developers.google.com/fonts/faq **en in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de

ZENLOOP

Om de website en onze producten te optimaliseren vragen wij u ons te beoordelen. Hier wordt de zogenaamde Net-Promoter Score, kortweg NPS, gebruikt.

Dit dient ter bescherming van onze in het kader van een belangenafweging gerechtvaardigde belangen bij een optimale marketing van ons aanbod in overeenstemming met art. 6 lid 1 punt f AVG. De NPS en de daarmee geadverteerde diensten worden aangeboden door zenloop GmbH, Brunnenstraße 196, 10119 Berlijn, Duitsland.

Wanneer u een beoordeling afgeeft, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de opvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geanalyseerd en worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw paginabezoek automatisch overschreven.

SALESFORCE

Wij maken gebruik van het CRM-systeem van de aanbieder salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München, Duitsland, om aanvragen van gebruikers sneller en efficiënter te kunnen verwerken (gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f. AVG).

salesforce is gecertificeerd onder de EU-VS-privacyschild-overeenkomst en biedt hierdoor een extra garantie voor naleving van de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, voor zover gegevens in de VS worden verwerkt (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active).

salesforce gebruikt de gebruikersgegevens alleen voor de technische verwerking van aanvragen en geeft deze niet door aan derden. Om gebruik te maken van salesforce, moet ten minste een correct e-mailadres worden opgeven. Een pseudoniem is mogelijk. Tijdens de verwerking van serviceaanvragen kan het nodig zijn om verdere gegevens (naam, adres) te verzamelen.

Als gebruikers niet akkoord gaan met het verzamelen en opslaan van gegevens door het externe systeem van salesforce, zullen wij hen alternatieve contactmogelijkheden bieden voor het indienen van serviceverzoeken per e-mail, telefoon, fax of post.

Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van salesforce: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/

SOCIAL MEDIA PLUG-INS

Facebook

Onze website maak gebruik van Social Plugins (“plug-ins”) van het sociale netwerk facebook.com, dat beheerd wordt door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (“Facebook”). De plug-ins zijn gemarkeerd met een Facebook-logo of de toevoeging “Facebook Social Plugin”. Als u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, dan maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks door Facebook naar uw browser gestuurd en door de browser in de website geïntegreerd. Door het integreren van plug-ins ontvangt Facebook de informatie dat u de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen. Als u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook het bezoek aan uw Facebook-account koppelen. Zodra u de plug-ins gebruikt, bijvoorbeeld door op de “Vind ik leuk”-knop te klikken of door een opmerking te plaatsen, stuurt uw browser uw gegevens direct naar Facebook door. Daar worden uw gegevens vervolgens opgeslagen. Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het verdere gebruik van de gegevens door Facebook, alsmede uw rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de privacyverklaring van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/. Als u niet wilt dat Facebook via onze website gegevens over u verzamelt, moet u uitloggen bij Facebook voordat u onze website bezoekt.

Twitter

Onze website maakt gebruik van knoppen van het sociale netwerk Twitter, Twitter Inc. 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS. Als u een pagina bezoekt die een dergelijke knop bevat, wordt een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de servers van Twitter. Als aanbieder weet Exporo niet welke informatie wordt doorgezonden naar Twitter en hoe deze wordt gebruikt door Twitter. Volgens Twitter Inc. wordt alleen uw IP-adres verzameld en opgeslagen. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Twitter op https://twitter.com/privacy?lang=de.

LinkedIn

Onze website gebruikt knoppen van het sociale netwerk LinkedIn, LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ierland. Als u een pagina bezoekt die een dergelijke knop bevat, wordt een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de servers van LinkedIn. Als aanbieder weet Exporo niet welke informatie wordt doorgezonden naar LinkedIn en hoe deze wordt gebruikt door LinkedIn. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van LinkedIn op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv.

XING

Onze website maakt gebruik van knoppen van het sociale netwerk XING, XING SE Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland. Als u een pagina bezoekt die een dergelijke knop bevat, wordt een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de servers van XING. Als aanbieder weet Exporo niet welke informatie wordt doorgezonden naar XING en hoe deze wordt gebruikt door XING. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van XING op https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

§ 7 Overige dienstverleners

Exporo AG

Wij maken gebruik van de dienstverlener op basis van onze gerechtvaardigde belangen overeenkomstig art. 6 lid 1 punt f AVG en een verwerkingsovereenkomst volgens art. 28 lid 3 zin 1 AVG.

§ 8 INFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING IN DE SOLLICITATIEPROCEDURE

Wij verwerken de gegevens van de sollicitant alleen voor het doel en in het kader van de sollicitatieprocedure in overeenstemming met de wettelijke vereisten. De gegevens van de sollicitant worden verwerkt om te voldoen aan onze (pre)contractuele verplichtingen in het kader van de sollicitatieprocedure zoals gedefinieerd in art. 6 lid 1 punt b AVG, art. 6 lid 1 punt f AVG voor zover de verwerking bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijke procedure voor ons noodzakelijk wordt (in Duitsland geldt bovendien § 26 BDSG [Bundesdatenschutzgesetz, Duitse wet inzake gegevensbescherming). Daarnaast worden uw gegevens verwerkt op basis van uw toestemming als u ons toestaat om uw sollicitatie te bewaren.

De sollicitatieprocedure veronderstelt, dat sollicitanten ons hun gegevens mededelen. Als wij een online formulier aanbieden, worden de benodigde gegevens van de sollicitant gemarkeerd, anders blijken deze uit de functiebeschrijvingen en in principe omvatten deze de gegevens over de persoon, post- en contactadressen en de bij de sollicitatie behorende documenten, zoals sollicitatiebrief, curriculum vitae en diploma’s. Daarnaast kunnen sollicitanten ons vrijwillig aanvullende informatie verstrekken.

Door hun sollicitatie aan ons te verzenden, stemmen de sollicitanten in met de verwerking van hun gegevens voor doeleinden van de sollicitatieprocedure overeenkomstig de aard en omvang die in deze Verklaring Gegevensbescherming is beschreven.

Voor zover in het kader van de sollicitatieprocedure vrijwillig bijzondere categorieën van persoonsgegevens worden verstrekt in de zin van artikel 9 lid 1 AVG, worden deze gegevens aanvullend verwerkt overeenkomstig artikel 9 lid 2 punt b AVG (bijv. gezondheidsgegevens, zoals de aanwezigheid van een ernstige beperking of de etnische afkomst). Voor zover in het kader van de sollicitatieprocedure bijzondere categorieën van persoonsgegevens van sollicitanten worden gevraagd in de zin van artikel 9 lid 1 AVG, worden deze gegevens aanvullend verwerkt overeenkomstig artikel 9 lid 2 punt a AVG (bijv. gezondheidsgegevens, wanneer deze voor de uitoefening van het beroep noodzakelijk zijn).

Indien dit beschikbaar is, kunnen sollicitanten hun sollicitatie indienen via een online formulier op onze website. De gegevens worden versleuteld aan ons verzonden volgens de laatste stand van de techniek.

Sollicitanten kunnen ons ook hun sollicitatie per e-mail toesturen. Hierbij moet er echter rekening mee worden gehouden dat e-mails over het algemeen niet in versleutelde vorm worden verzonden en dat de sollicitanten er zelf voor moeten zorgen dat de mails versleuteld zijn. Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de verzending van de sollicitatie tussen de afzender en de ontvangst op onze server en raden daarom aan om een onlineformulier of de verzending per post te gebruiken. Want in plaats van de sollicitatie via het onlineformulier en e-mail kunnen sollicitanten nog altijd hun sollicitatie per post verzenden.

In geval van een geslaagde sollicitatie kunnen de door de sollicitanten verstrekte gegevens door ons verder worden verwerkt voor de doeleinden van de arbeidsverhouding. Als de sollicitatie voor een vacature niet succesvol is, worden de gegevens van de sollicitant gewist. De gegevens van de sollicitanten worden ook gewist als een sollicitatie wordt ingetrokken. Sollicitanten hebben hiertoe op elk moment het recht.

De gegevens worden gewist onder voorbehoud van een gerechtvaardigde herroeping door de sollicitanten, na een periode van zes maanden, zodat wij eventuele vervolgvragen over de sollicitatie kunnen beantwoorden en kunnen voldoen aan onze bewijsverplichtingen op grond van de wet gelijke behandeling. Facturen voor een eventuele reiskostenvergoeding worden gearchiveerd volgens de fiscale voorschriften.

§ 9 Bewaring

Uw gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de diensten te verlenen. Indien een langere opslag noodzakelijk is in verband met wettelijke voorschriften, vindt een opslag plaats tot het verstrijken van deze termijn.

§ 10 Auteursrecht

De inhoud van onze website, in het bijzonder de gepresenteerde producten en de verstrekte gegevens, zijn beschermd door het auteursrecht. Het is niet toegestaan de inhoud geheel of gedeeltelijk te reproduceren en/of te publiceren of op te slaan in een informatiesysteem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. De presentatie van deze website in externe frames is alleen toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

§ 11 Toepassingsgebied van de Verklaring Gegevensbescherming

De Verklaring Gegevensbescherming is uitsluitend van toepassing op de website van Exporo.

De Verklaring Gegevensbescherming is niet van toepassing op diensten die worden aangeboden door andere bedrijven of personen, met inbegrip van producten of websites die aan u worden

weergegeven in zoekresultaten, websites die mogelijk diensten van Exporo bevatten of andere websites die gekoppeld zijn aan diensten van Exporo. De Verklaring Gegevensbescherming heeft geen betrekking op de omgang met informatie door andere bedrijven of organisaties die reclame maken voor diensten en eventueel gebruikmaken van cookies, pixeltags en andere technologieën om relevante advertenties te verstrekken en aan te bieden.

§ 12 Wijzigingen

De Verklaring Gegevensbescherming kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wijzigingen in de Verklaring Gegevensbescherming worden op deze website kenbaar gemaakt.